Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Soortenoverzicht Vogelplas Starrevaart

Dit is de weerslag van de tellingen in de Vogelplas Starrevaart, Vlietland en Leidschendammerhout. Sinds sinds 1987 worden de telgegevens systematisch verzameld en elektronisch opgeslagen. De lijst van waargenomen vogels bevat inmiddels 255 wilde soorten, waarvan 97 ook als broedvogel zijn vastgesteld. Onder de broedvogels zijn diverse "rode lijst" soorten.

Hieronder is de volledige lijst van soorten te zien. Iedere vogelnaam verwijst naar een kort overzicht over de betreffende vogelsoort, met gegevens over aantalsontwikkeling, broedaantallen, waarnemingen van grote aantallen en fenologische gegevens. Van een toenemend aantal soorten is ook een foto aanwezig. Alle foto's zijn in het gebied zelf genomen.


duikers t/m reigers Roodkeelduiker, Parelduiker, IJsduiker, Dodaars, Fuut, Roodhalsfuut, Kuifduiker, Geoorde Fuut, Jan-van-Gent, Aalscholver, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Purperreiger, Zwarte Ooievaar, Ooievaar, Zwarte Ibis, Lepelaar, Flamingo
zwanen t/m eenden Knobbelzwaan, Kleine Zwaan, Wilde Zwaan, Toendrarietgans, Taigarietgans, Kleine Rietgans, Kolgans, Dwerggans, Grauwe Gans, Sneeuwgans, Brandgans, Rotgans, Roodhalsgans, Bergeend, Smient, Amerikaanse Smient, Krakeend, Wintertaling, Wilde Eend, Pijlstaart, Zomertaling, Slobeend, Krooneend, Tafeleend, Witoogeend, Kuifeend, Topper, Eidereend, IJseend, Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, Brilduiker, Nonnetje, Middelste Zaagbek, Grote Zaagbek, Witkopeend
roofvogels Wespendief, Zwarte Wouw, Rode Wouw, Zeearend, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Ruigpootbuizerd, Visarend, Torenvalk, Roodpootvalk, Smelleken, Boomvalk, Slechtvalk
hoenders, rallen, kraanvogel Kwartel, Patrijs, Waterral, Porseleinhoen, Klein Waterhoen, Kwartelkoning, Waterhoen, Meerkoet, Kraanvogel
steltlopers Scholekster, Steltkluut, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Goudplevier, Zilverplevier, Kievit, Kanoet, Drieteenstrandloper, Kleine Strandloper, Temmincks Strandloper, Gestreepte Strandloper, Krombekstrandloper, Bonte Strandloper, Breedbekstrandloper, Kemphaan, Bokje, Watersnip, Houtsnip, Grutto, Rosse Grutto, Regenwulp, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Poelruiter, Groenpootruiter, Kleine Geelpootruiter, Witgat, Bosruiter, Oeverloper, Steenloper, Grauwe Franjepoot, Rosse Franjepoot, Grote Franjepoot
jagers, meeuwen, sterns Middelste Jager, Kleine Jager, Grote Jager, Zwartkopmeeuw, Dwergmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Pontische Meeuw, Geelpootmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Drieteenmeeuw, Lachstern, Reuzenstern, Grote Stern, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern, Witvleugelstern, Zwarte Stern, Witwangstern
alken t/m spechten Zeekoet, Kleine Alk, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Zomertortel, Koekoek, Kerkuil, Bosuil, Ransuil, Velduil, Gierzwaluw, IJsvogel, Bijeneter, Groene Specht, Kleine Bonte Specht, Grote Bonte Specht
zangvogels Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Grote Pieper, Duinpieper, Boompieper, Graspieper, Roodkeelpieper, Waterpieper, Oeverpieper, Gele Kwikstaart, Engelse Kwikstaart, Noordse Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Rouwkwikstaart, Pestvogel, Waterspreeuw, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Blauwborst, Zwarte Roodstaart, Gekraagde Roodstaart, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit, Beflijster, Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Grote Lijster, Cetti's Zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Rietzanger, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Grote Karekiet, Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Glanskop, Matkop, Zwarte Mees, Baardman, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Buidelmees, Wielewaal, Grauwe Klauwier, Klapekster, Gaai, Ekster, Kauw, Roek, Zwarte Kraai, Bonte Kraai, Raaf, Huiskraai, Spreeuw, Roze Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Europese Kanarie, Groenling, Putter, Sijs, Kneu, Grote Barmsijs, Kleine Barmsijs, Kruisbek, Goudvink, Appelvink, Sneeuwgors, IJsgors, Geelgors, Ortolaan, Rietgors
   
exoten Kleine Pelikaan, Heilige Ibis, Rosse Fluiteend, Zwarte Zwaan, Indische Gans, Keizergans, Canadese Gans, Kleine Canadese Gans, Nijlgans, Casarca, Paradijscasarca, Chileense Smient, Carolina-eend, Mandarijneend, Chileense Taling, Roodschoudertaling, BahamapijlstaartKaneeltaling, Rosse Stekelstaart, Lannervalk, Sakervalk, Fazant, Krokodilwachter, Halsbandparkiet, Valkparkiet, Grasparkiet, Gestreepte Wever, Driekleurennon, Witkopnon

Waarnemers

Diverse mensen hebben bijgedragen aan de tellingen, waarvoor dank! Speciale dank aan Ab van de Burg, Roland Groenen, Adri de Groot, Renée de Kleijn, Rob Olivier, Ren?an Rossum, Vincent van der Spek, Dylan Verheul, Felix Verschoor en Bert Zaalberg voor het ter beschikking stellen van fotografisch materiaal, en Guido Aijkens voor zijn aanvulling op de inventarisatie van de roofvogels.


N.B. Dit overzicht kan alleen tot stand komen doordat vogelaars hun waarnemingen en telgegevens hebben doorgegeven. Bezoek aan de plas gebracht? Stuur je gegevens in! Ook fotomateriaal is welkom.