Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Snor - Locustella luscinioides

Snor op zangpost langs de Kniplaan, 18-5-2008

De Snor heeft in 1996 en 1997 bij de Vogelplas Starrevaart gebroed. In 1996 waren 2 zingende vogels aanwezig aan de rand van het pitrusveld in de zuidoosthoek van het gebied. Beide territoria bevonden zich aan de rand van het pitrusveld in de zuid-hoek van de plas. Voorkeur voor dergelijke vegetatie is bekend uit de literatuur[16]; ook in de Coto Do?na in Spanje broedt de soort in dergelijk terrein. Mogelijk dat de lage waterstand in 1996 het pitrusveld in de Vogelplas Starrevaart aantrekkelijk maakte voor de snor. De snor foerageert graag op de grond, en de vegetatie kwam door de lage waterstand net droog te staan.

In 1997 hebben wederom 2 paar gebroed, ditmaal aanwezig in het oude rietveld aan de Vlietzijde. Na 1997 heeft de soort niet meer gebroed bij de Vogelplas Starrevaart. Af en toe wordt de soort wel zingend waargenomen, vooral in april, maar dit zijn geen blijvers. Dat de Snor zich maar moeizaam vestigt op de Vogelplas Starrevaart zal komen door het kleine oppervlak aan nat riet dat bovendien vrij ijl is.

In de Meeslouwerpolder komt de soort nog steeds wel tot broeden. Er vinden in dit gebied geen systematische broedvogeltellingen plaats, maar uit de losse waarnemingen valt te constateren dat de soort er in 2000 met 3 paren heeft gebroed, in 2001 met 2 paar en 2002 weer met 3 paar. Territoria bevonden zich in het riet langs de Kniplaan en in de rietpercelen aan de Vlietzijde.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01Totaal
Eerste--------20-430-412-4-22-43-43-4
Laatste--------20-76-7--28-723-728-7

Zingende Snor, 18-5-2005

Zingende Snor, 21-4-2004 (Foto ? Ren? de Kleijn)

Snor, 18-5-2005


Laatste revisie: mei 2002