Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Logboek 2016

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

De 1%-norm is een indicator voor het belang van een wetland gebied. Als regelmatig 1% van de Noordwest-Europese populatie van een bepaalde soort aanwezig is, dan is het gebied van internationaal belang Zie ook "De 1%-soorten van de Meeslouwerpolder en de Vogelplas Starrevaart" en Populatieschattingen en 1%-normen van in Nederland voorkomende watervogelsoorten: voorstellen voor standaardisatie, P.L. Meininger, H. Schekkerman, en M.W.J. van Roomen, Limosa, 68(2):41, 1995.


Augustus 2016

20 augustus - Grote Zilverreiger 5, Lepelaar 11, Smient 1 man, Zomertaling 1, Kluut 2, Grutto 2, Groenpootruiter 1, Oeverloper 9, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
18 augustus -
Leidschendammerhout: Ooievaar 27.
Overvliegend: Buizerd 7.
17 augustus - Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 22, Knobbelzwaan 150, Zomertaling 1, Tafeleend 38, Kluut 3, Bonte Strandloper 1, Grutto 5, Visdief 4, Zwarte Stern 1, IJsvogel 2, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Sperwer 1, Waterral 1, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 5, Torenvalk 1, Tapuit 2.
Overvliegend: Wespendief 1 Z.
14 augustus - Grote Zilverreiger 7, Lepelaar 6, Grutto 2, Oeverloper 4, Visdief 8, Putter 5, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Sperwer 1 jagend, Tjiftjaf 2, Putter 10.
Leidschendammerhout: Torenvalk 1.
Overvliegend: Wespendief 1, Gele Kwikstaart 1.
13 augustus -
Leidschendammerhout: Koekoek 1 juveniel.
12 augustus - Lepelaar 2, Kievit 23, Grutto 4, Oeverloper 1, Kleine Karekiet 1, Putter 8, Zwarte Zwaan 1.
8 augustus - Aalscholver 48, Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 3, Knobbelzwaan 119, Grauwe Gans 240, Canadese Gans 8, Nijlgans 10, Grutto 8, Oeverloper 2, Visdief 4, Oeverzwaluw 1, Boerenzwaluw 80, Huiszwaluw 60, Zwarte Zwaan 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 3, Buizerd 1, Torenvalk 2, Boerenzwaluw 35, Huiszwaluw 10.
Overvliegend: Ooievaar 1, Wulp 1.
4 augustus - Lepelaar 7, Brandgans 61, Grutto 4, Oeverloper 1, Oeverzwaluw 1, Huiszwaluw 8, Zwarte Zwaan 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 3, Oeverzwaluw 2, Huiszwaluw 10.
3 augustus - Dodaars 1, Grutto 8, Visdief 2, Dwergstern 1, Gierzwaluw 20, Oeverzwaluw 2, Putter 7.
1 augustus -
Vlietland: Eekhoorn 1.


Juli 2016

31 juli - Aalscholver 42, Grote Zilverreiger 10, Ooievaar 3, Lepelaar 4, Knobbelzwaan 124, Brandgans 5, Nijlgans 9, Krakeend 370, Wintertaling 13, Wilde Eend 147, Slobeend 36, Meerkoet 350, Scholekster 5, Kleine Mantelmeeuw 45, Visdief 12, Boerenzwaluw 40, Witte Kwikstaart 1, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Lepelaar 10, Waterral 1, Oeverloper 10, Kokmeeuw 580, Groenling 14.
Overvliegend: Grote Zilverreiger 2 W, Regenwulp 1.
30 juli - Grote Zilverreiger 4, Lepelaar 4, Zomertaling 3, Bruine Kiekendief 1, Grutto 14, Oeverloper 1, Gierzwaluw 80, IJsvogel 1, Groenling 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 4, Grutto 1, IJsvogel 1.
Overvliegend: Havik 1.
28 juli - Fuut 11, Aalscholver 33, Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 6, Knobbelzwaan 108, Grauwe Gans 130, Nijlgans 6, Meerkoet 380, Grutto 10, Oeverloper 2, Kleine Mantelmeeuw 32, Visdief 1, Zwarte Zwaan 1.
25 juli - Fuut 9, Aalscholver 29, Grote Zilverreiger 4, Knobbelzwaan 112, Grauwe Gans 150, Nijlgans 8, Bergeend 3, Tafeleend 23, Meerkoet 380, Scholekster 4, Kievit 18, Grutto 14, Kleine Mantelmeeuw 18, Visdief 12, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Knobbelzwaan 27, Meerkoet 190, Zwarte Kraai 7.
24 juli - Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 21, Knobbelzwaan 100, Smient 1 man.
23 juli - Aalscholver 20, Grote Zilverreiger 2, Blauwe Reiger 1, Lepelaar 15, Bergeend 1 juveniel, Krakeend 35, Wilde Eend 35, Slobeend 8, Tafeleend 30, Kuifeend 75, Porseleinhoen 1 roepend, Grutto 14, Visdief 10, Blauwborst 1, Baardman 1 man.
Leidschendammerhout: Sperwer 1, Paapje 1.
22 juli - Grote Zilverreiger 1, Regenwulp 1.
21 juli - Aalscholver 46, Knobbelzwaan 99, Grauwe Gans 801.
19 juli - Aalscholver 59, Grote Zilverreiger 2, Purperreiger 1, Lepelaar 14, Knobbelzwaan 125, Grauwe Gans 600, Bergeend 12, Zomertaling 2, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Meerkoet 150, Scholekster 4, Grutto 24, Oeverloper 1, Visdief 34, IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Groenling 11.
Overvliegend: Havik 1, Wulp 1.
18 juli - Fuut 10, Aalscholver 66, Grote Zilverreiger 3, Lepelaar 8, Knobbelzwaan 114, Grauwe Gans 850, Nijlgans 6, Bergeend 9, Kuifeend 2 vrouw 6 pullen, Meerkoet 275, Scholekster 8, Grutto 32, Oeverloper 1, Kleine Mantelmeeuw 23, Visdief 28, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Hermelijn 1.
16 juli - Ooievaar 2.
Overvliegend: Holenduif 2.
13 juli - Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 3, Lepelaar 7, Waterral 1, Grutto 46, Rietgors 1.
12 juli - Aalscholver 7, Grote Zilverreiger 1, Brandgans 1, Kleine Plevier 1, Kemphaan 1 man, Grutto 56, Oeverloper 1, Kleine Mantelmeeuw 30, Visdief 12.
12 juli - Dodaars 1, Ooievaar 2, Lepelaar 3, Grauwe Gans 101, Brandgans 1, Nijlgans 10, Waterral 1, Kemphaan 1, Grutto 66, Tureluur 6, Oeverloper 1, Visdief 13.
Leidschendammerhout: Ooievaar 5, Grauwe Gans 292, IJsvogel 1, Witte Kwikstaart 1, Grasmus 1.
Overvliegend: Buizerd 1, Kievit 160, Oeverzwaluw 1, Huiszwaluw 8.
10 juli - Fuut 3, Nijlgans 10, Bergeend 1, Zomertaling 1 vrouw, Krooneend 2, Scholekster 15, Grutto 42, Tureluur 6, Oeverloper 1, Kleine Mantelmeeuw 40.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Bosrietzanger 1, Rietgors 1.
8 juli - Fuut 5, Aalscholver 10, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 1, Grauwe Gans 350, Brandgans 1, Nijlgans 9, Bergeend 3, Tafeleend 19 man 5 vrouw, Meerkoet 100, Scholekster 4, Kemphaan 1 man, Grutto 42, Oeverloper 1, Kleine Mantelmeeuw 55, IJsvogel 1.
7 juli - Fuut 15, Aalscholver 42, Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Lepelaar 9, Knobbelzwaan 103, Grauwe Gans 220, Scholekster 21, Grutto 3, Oeverloper 1, Kleine Mantelmeeuw 53, Visdief 20.
Overvliegend: Wulp 2.
6 juli -
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, IJsvogel 1, Bosrietzanger 1, Grasmus 1.
Overvliegend: Holenduif 1.
4 juli - Fuut 21, Aalscholver 28, Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 3, Lepelaar 3, Knobbelzwaan 97, Grauwe Gans 280, Brandgans 14, Nijlgans 17, Bergeend 3, Scholekster 20, Grutto 14, Tureluur 8, Kleine Mantelmeeuw 25, Visdief 31, Putter 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 3, Buizerd 1, Bosrietzanger 2, Grasmus 1, Rietgors 1.
3 juli - Lepelaar 6, Visdief 18.


Juni 2016

29 juni - Lepelaar 2, Grutto 15, Tureluur 38.
28 juni - Lepelaar 7, Knobbelzwaan 77, Grauwe Gans 180, Brandgans 37, Nijlgans 13, Kuifeend 4 vrouw + 13 pullen, Scholekster 31, Tureluur 4, Kleine Mantelmeeuw 42, Visdief 16.
26 juni - Ooievaar 1, Knobbelzwaan 91, Koekoek 1, Huiszwaluw 10, Blauwborst 2, Bosrietzanger 1, Baardman 1.
25 juni - Brandgans 6, Nijlgans 13, Scholekster 8, Visdief 11.
Leidschendammerhout: Havik 1 jagend, Putter 5.
25 juni - Geoorde Fuut 2.
21 juni - Fuut 8, Aalscholver 7, Ooievaar 2, Lepelaar 5, Knobbelzwaan 87, Nijlgans 9, Bergeend 5, Kuifeend 73 + 7 pullen, Meerkoet 212, Scholekster 9, Kleine Mantelmeeuw 60, Visdief 11, Boerenzwaluw 15, Huiszwaluw 25, Putter 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Grasmus 2, Rietgors 2.
9 juni - Fuut 13, Ooievaar 2 + 2 jongen, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 107, Bergeend 14 + 4 pullen, Smient 1 vrouw, Kuifeend 1 vrouw + 6 pullen, Buizerd 1, Scholekster 2, Kluut 8, Zwarte Ruiter 1 (zomerkleed), Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 30, Visdief 50 + 2 pullen, Gierzwaluw 100, Oeverzwaluw 20, Boerenzwaluw 50, Huiszwaluw 60, Bosrietzanger 2, Zwarte Zwaan 2.
Meeslouwerplas: Knobbelzwaan 32, Buizerd 2, Koekoek 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2 + 1 jongen, Bergeend 4, Buizerd 1, Holenduif 4, Halsbandparkiet 3, Koekoek 1, Zanglijster 3, Bosrietzanger 2, Rietgors 2.
Vlietland: Bosrietzanger 5.
Overvliegend: Brandgans 2.
8 juni - Grote Zilverreiger 1, Knobbelzwaan 110, Smient 1, Grutto 2.
6 juni - Fuut 14, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1 + 2 jongen, Knobbelzwaan 107, Nijlgans 11, Bergeend 13, Smient 2, Tafeleend 23 + 1 pul, Scholekster 7, Kluut 5, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 52, Visdief 55, Bosrietzanger 1, Grasmus 1, Zwarte Zwaan 2.
Meeslouwerplas: Koekoek 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1 + 1 jong, Buizerd 1, Bosrietzanger 2, Rietgors 2.
5 juni - Smient 2, Pijlstaart 1 man, Krooneend 1 man, Kluut 5, Visdief 28, Zwarte Zwaan 2.
4 juni - Fuut 13, Ooievaar 1 + 2 jongen, Knobbelzwaan 116, Bergeend 12, Smient 3, Pijlstaart 1 man, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Scholekster 4, Kluut 9, Grutto 3, Tureluur 1, Kleine Mantelmeeuw 31, Visdief 56, Koekoek 1, Huiszwaluw 10, Witte Kwikstaart 1, Blauwborst 1, Rietzanger 5, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Knobbelzwaan 55, Koekoek 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2 + 1 jongen, Koekoek 1, Bosrietzanger 3, Rietgors 3.
3 juni - Smient 2, Kluut 4, Tureluur 3, Koekoek 2, Boerenzwaluw 10, Huiszwaluw 10, Zwarte Zwaan 2.
1 juni - Fuut 17, Ooievaar 1 + 1 jong, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 155, Bergeend 7 + 10 pullen, Bruine Kiekendief 1 man, Scholekster 5, Kluut 6, Tureluur 1, Kleine Mantelmeeuw 56, Visdief 55, Zwarte Zwaan 2.
Meeslouwerplas: IJsvogel 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1 + 1 jong, Halsbandparkiet 3, Grote Bonte Specht 1, Zanglijster 4, Bosrietzanger 1, Rietgors 1.
Overvliegend: Grutto 38, Regenwulp 1, Halsbandparkiet 1.


Mei 2016

28 mei - Fuut 6, Knobbelzwaan >50, Bergeend 16, Smient 1 man 1 vrouw, Sperwer 1, Buizerd 2, Meerkoet >30, Kluut 6, Tureluur 2, Oeverloper 1, Visdief >30, Koekoek 1, Gierzwaluw 6, Boerenzwaluw >25, Huiszwaluw 3, Rietgors 5.
Meeslouwerplas: Staartmees 6.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Bosrietzanger 3, Grasmus 1, Zwartkop 6.
25 mei - Fuut 14, Roodhalsfuut 1, Ooievaar 1, Knobbelzwaan 187, Grauwe Gans 70, Nijlgans 2, Bergeend 5, Smient 3, Scholekster 3, Kluut 6, Kievit 9, Grutto 2, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 33, Visdief 60, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2 + 1 pul, Koekoek 1 man 1 vrouw, Zanglijster 5, Rietzanger 2, Bosrietzanger 1, Tuinfluiter 1, Rietgors 4.
Overvliegend: Ooievaar 3, Havik 2, Buizerd 6, Slechtvalk 1, Grote Bonte Specht 1.
22 mei - Roodhalsfuut 1, Lepelaar 2, Knobbelzwaan 200, Krakeend >60, Kluut 5, Visdief >20, Blauwborst 1 met jong, Rietzanger 15, Bosrietzanger 3, Kleine Karekiet 20, Grasmus 1, Zwartkop 2, Putter 2, Rietgors >5, Zwarte Zwaan 2.
21 mei - Fuut 15, Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 1, Knobbelzwaan 204, Nijlgans 7, Bergeend 5 + 8 pullen, Smient 2, Krakeend 135, Krooneend 1 man 1 vrouw, Scholekster 4, Kluut 5, Kleine Mantelmeeuw 31, Visdief 85, Grasmus 2, Zwarte Zwaan 2.
Meeslouwerplas: Bosuil 1 roepend.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Bergeend 3, Halsbandparkiet 1, Zanglijster 3, Rietzanger 1, Zwartkop 6, Rietgors 1.
Overvliegend: Ooievaar 1.
18 mei - Fuut 16, Roodhalsfuut 1, Aalscholver 6, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 194, Grauwe Gans 70, Bergeend 4, Smient 2, Krakeend 130, Krooneend 2 man, Scholekster 5, Kluut 4, Tureluur 1, Oeverloper 1, Kleine Mantelmeeuw 35, Visdief 65, Zwarte Stern 1, Koekoek 1, IJsvogel 1.
Meeslouwerplas: Koekoek 1.
Leidschendammerhout: Koekoek 1.
17 mei - Dwergmeeuw 1.
16 mei - Fuut >20, Roodhalsfuut 1, Aalscholver 3, Kleine Zilverreiger 1, Blauwe Reiger 1, Ooievaar 4, Knobbelzwaan >200, Grauwe Gans >50, Nijlgans 6, Bergeend 6, Smient 2, Krakeend >25, Slobeend 5, Kuifeend >25, Buizerd 2, Slechtvalk 1, Meerkoet >35, Scholekster 3, Kluut 2, Tureluur 2, Oeverloper 3, Kokmeeuw >100, Kleine Mantelmeeuw 6, Grote Mantelmeeuw 2, Visdief >50, Koekoek 1, Gierzwaluw >35, Boerenzwaluw >100, Huiszwaluw >20, Sprinkhaanzanger 2, Rietzanger >12, Zwartkop 2, Tjiftjaf >10, Fitis >10, Rietgors >15, Zwarte Zwaan 2.
Meeslouwerplas: Geoorde Fuut 1.
Vlietland: Canadese Gans 5+4 jongen, Oeverzwaluw >10, Staartmees 1.
13 mei - Fuut 16, Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 3, Knobbelzwaan 185, Scholekster 2, Kluut 2, Tureluur 1, Oeverloper 6, Kleine Mantelmeeuw 27, Visdief 60, Grasmus 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Grauwe Gans 130, Bergeend 2, Koekoek 2 man.
Overvliegend: Ooievaar 4.
11 mei - Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 6, Knobbelzwaan 187, Krakeend 114, Krooneend 2 man, Kluut 4, Grutto 2, Oeverloper 15, Blauwborst 1 zingend, Braamsluiper 1.
10 mei - Fuut 21, Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 5, Knobbelzwaan 223, Bergeend 4, Smient 3, Krakeend 131, Kuifeend 65, Scholekster 4, Kluut 2, Grutto 1, Tureluur 2, Oeverloper 8, Kleine Mantelmeeuw 32, Visdief 70, IJsvogel 1, Baardman 1 man.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Torenvalk 1, Halsbandparkiet 1, Koekoek 1, Rietzanger 2, Grasmus 1.
8 mei - Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 2, Knobbelzwaan 197, Oeverloper 7, Zwarte Stern 1.
Overvliegend: Lepelaar 1.
7 mei - Fuut >25, Roodhalsfuut 1, Aalscholver 12, Blauwe Reiger 2, Ooievaar 1, Knobbelzwaan 116, Nijlgans >15, Bergeend 7, Smient 2, Krooneend 1 man, Tafeleend 4, Kuifeend >20, Scholekster >10, Kluut 2, Grutto 1, Tureluur 1, Oeverloper 8, Zwartkopmeeuw 2, Kleine Mantelmeeuw 32, Visdief 70, Zwarte Stern 3, Holenduif 1, Koekoek 1, Kleine Karekiet >15, Zwartkop 6, Grauwe Vliegenvanger 1.
6 mei - Reuzenstern 1 (op schelpeneiland).


Reuzenstern, 6-5-2016 (Foto © Wim Verhagen)

4 mei - Roodhalsfuut 1, Zwarte Ibis 1, Krooneend 1 man, Kluut 1, Grutto 1, Regenwulp 1, Zwarte Stern 1.
3 mei - Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 1, Ooievaar 1, Grauwe Gans 140, Smient 4, Krooneend 1 man 1 vrouw, Scholekster 4, Kleine Mantelmeeuw 30, Grote Mantelmeeuw 2 3kj, Visdief 80, Gierzwaluw 25, Grasmus 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Buizerd 1, Rietzanger 2, Grasmus 2, Rietgors 3.
2 mei - Fuut 16, Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 1, Ooievaar 2, Knobbelzwaan 45, Grauwe Gans 150 + 13 pullen, Nijlgans 4, Bergeend 5, Smient 5, Krooneend 3 man 1 vrouw, Scholekster 6, Kluut 2, Tureluur 1, Kokmeeuw 300, Kleine Mantelmeeuw 32, Visdief 90, Boerenzwaluw 20.
Meeslouwerplas: Fuut 14, Krakeend 120, Wilde Eend 1 vrouw + 8 pullen, Krooneend 5 man 1 vrouw, Nachtegaal 1, Sprinkhaanzanger 1, Tuinfluiter 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Grauwe Gans 30, Bergeend 4, Paapje 1 man, Rietzanger 2, Rietgors 2.
1 mei - Fuut 16, Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 7, Blauwe Reiger 3, Knobbelzwaan 19, Grauwe Gans >20, Nijlgans 4, Zomertaling 1, Bruine Kiekendief 1 man, Oeverloper 1, Koekoek 1, IJsvogel 1, Witte Kwikstaart 1, Blauwborst 1, Sprinkhaanzanger 2, Kleine Karekiet >5, Grasmus 2, Rietgors >8.
Meeslouwerplas: Canadese Gans 1, Krooneend 1 man + 1 vrouw, Havik 1, Zwartkop 5, Tjiftjaf >5, Fitis >5, Koolmees 6.


April 2016

30 april - Fuut 18, Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 1, Ooievaar 1, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 30, Smient 6, Krooneend 2 man, Torenvalk 1, Scholekster 5, Grutto 2, Zwartkopmeeuw 2, Kleine Mantelmeeuw 34, Visdief 110, Koekoek 1, Gierzwaluw 35, Boerenzwaluw 30, Huiszwaluw 40.
Meeslouwerplas: Krakeend 130, Koekoek 1 man, Nachtegaal 1, Tuinfluiter 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 4, Torenvalk 1, Rietzanger 3.
29 april - Roodhalsfuut 1, Kluut 6, Tureluur 1, Kleine Karekiet 1.
Meeslouwerplas: Krooneend 3 man 2 vrouw.
28 april - Fuut 15, Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 3, Lepelaar 1, Smient 4, Wintertaling 5, Havik 1, Torenvalk 1, Scholekster 7, Tureluur 3, Oeverloper 1, Zwartkopmeeuw 4, Dwergmeeuw 3, Visdief 65, Zwarte Stern 2, Gierzwaluw 30, Oeverzwaluw 10, Boerenzwaluw 40, Huiszwaluw 45, Rietzanger 12, Grasmus 2, Zwartkop 3.
Overvliegend: Ooievaar 2, Boomvalk 1.
24 april - Roodhalsfuut 1, Krooneend 2 man 2 vrouw, Sperwer 1 vrouw, Dwergmeeuw 1, Visdief 10, Zwarte Stern 10 (kort tijd aanwezig), Gierzwaluw 3, IJsvogel 1, Blauwborst 2, Grasmus 1 man 1 vrouw.
23 april - Boomvalk 2 (jagend op zwaluwen), Visdief 120, Zwarte Stern 2, Sprinkhaanzanger 1.
Meeslouwerplas: Koekoek 1 overvliegend.
22 april - Roodhalsfuut 1, Pijlstaart 2, Krooneend 2, Grutto 3, Dwergmeeuw >50, Geelpootmeeuw 1, Zwarte Stern 4, Gierzwaluw 10, Oeverzwaluw 1, Boerenzwaluw 5, Huiszwaluw 5.
21 april - Fuut 16, Roodhalsfuut 1, Ooievaar 1, Grauwe Gans 45, Bergeend 9, Smient 5, Wintertaling 9, Pijlstaart 1 man, Krooneend 2 man 1 vrouw, Scholekster 15, Grutto 5, Tureluur 1, Groenpootruiter 2, Dwergmeeuw 2, Kleine Mantelmeeuw 37, Visdief 60.
20 april - Roodhalsfuut 1, Ooievaar 2, Smient 3, Pijlstaart 1 man, Bokje 1 (NW-hoek), Zwarte Ruiter 2, Tureluur 3, Dwergmeeuw 2 adult 1 2kj, Visdief 340, Oeverzwaluw 50, Boerenzwaluw 20, Witte Kwikstaart 1, Sprinkhaanzanger 2, Staartmees 2.
Meeslouwerplas: Bruine Kiekendief 2 vrouw, Sprinkhaanzanger 1, Snor 1.
Spekpolder: Krooneend 3 man 1 vrouw.
Overvliegend: Kleine Plevier 1, Regenwulp 28 NO, Gierzwaluw 1 NO.
19 april -
Rietpolder: IJsduiker 1.
Overvliegend: Gierzwaluw 10.
18 april - Roodhalsfuut 1, Ooievaar 1, Brandgans 1, Bergeend 4, Smient 13, Wintertaling 15, Pijlstaart 1 man, Krooneend 4 man 2 vrouw, Scholekster 41, Kluut 3, Kleine Plevier 1, Grutto 31, Tureluur 1, Zwartkopmeeuw 2, Dwergmeeuw 7, Kleine Mantelmeeuw 34, Visdief 250, Boerenzwaluw 50, Huiszwaluw 15, Sprinkhaanzanger 2, Rietzanger 15, Grasmus 1.
Rietpolder: Grote Bonte Specht 1, Nachtegaal 1.
Spekpolder: IJsduiker 1.
Overvliegend: Ooievaar 2.
17 april - Roodhalsfuut 1, Wintertaling 17, Krooneend 2 man, Bruine Kiekendief 1 man, Grutto 31, IJslandse Grutto 25, Zwartkopmeeuw 2, Dwergmeeuw 2, Oeverzwaluw 10, Boerenzwaluw 65, Huiszwaluw 15, Gele Kwikstaart 1, Sprinkhaanzanger 1, Snor 1, Grasmus 1, Zwartkop 2, Boomkruiper 1.
Meeslouwerplas: Sperwer 1 man, Waterral 1, Nachtegaal 2, Zwartkop 8, Bonte Vliegenvanger 1 vrouw, Boomkruiper 2.
Rietpolder: IJsduiker 1, Krooneend 2 man 3 vrouw.
14 april - Fuut 14, Roodhalsfuut 1, Geoorde Fuut 2, Ooievaar 2, Grauwe Gans 2 + 15 pullen, Bergeend 6, Smient 8, Wintertaling 5, Pijlstaart 1 man, Krooneend 3, Brilduiker 1 vrouw, Scholekster 42, Grutto 29, Dwergmeeuw 2 adult, Kleine Mantelmeeuw 30, Visdief 32, Zwarte Stern 1, IJsvogel 1.
Spekpolder: IJsduiker 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Halsbandparkiet 1.
13 april - Roodhalsfuut 1, Kolgans 1, Pijlstaart 1 man, Zomertaling 1 man 1 vrouw, Krooneend 1 man, Brilduiker 1 man 3 vrouw, Visdief 5, Rietzanger 1, Roodwangschildpad 1.
Rietpolder: Nachtegaal 1.
Spekpolder: IJsduiker 1, Nachtegaal 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 3, Blauwborst 1, Rietzanger 1, Rietgors 1.
12 april - Fuut 20, Roodhalsfuut 1, Aalscholver 9, Grauwe Gans 2 + 8 pullen, Bergeend 15, Smient 27, Wintertaling 5, Zomertaling 1 man 1 vrouw, Krooneend 1 man, Brilduiker 1 man 4 vrouw, Buizerd 1, Scholekster 29, Kluut 4, Grutto 120, Rosse Grutto 1, Tureluur 2, Zwartkopmeeuw 1 adult 1 3kj (geringd), Kleine Mantelmeeuw 22, Blauwborst 1, Zwarte Zwaan 2.
Spekpolder: IJsduiker 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 4, Buizerd 3, Kluut 1, Halsbandparkiet 1, Grote Bonte Specht 1.
11 april - Roodhalsfuut 1, Rotgans 1, Zwartkopmeeuw 4.
Spekpolder: IJsduiker 1 ('s ochtends bevrijd van visdraad).
Overvliegend: Aalscholver 52 NO, Kemphaan 5.
10 april - Roodhalsfuut 1, Ooievaar 3, Zwarte Ibis 2, Brilduiker 12, Bruine Kiekendief 1 man, Buizerd 6, Tureluur 2, Boerenzwaluw 1, Blauwborst 2, Rietzanger 2, Fitis 1.
Spekpolder: IJsduiker 1 (verstrikt geraakt in visdraad).
Overvliegend: Brandgans 22, Slechtvalk 2.
9 april - Fuut 23, Roodhalsfuut 1, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 2, Knobbelzwaan 3, Bergeend 46, Smient 12, Wintertaling 8, Pijlstaart 1 man, Brilduiker 5 man 5 vrouw, Torenvalk 2, Scholekster 120, Grutto 170, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 22, Grote Mantelmeeuw 2.
Meeslouwerplas: Dodaars 1, Fuut 13, Canadese Gans 2, Krakeend 28, Waterral 1, IJsvogel 1.
Spekpolder: IJsduiker 1.
Overvliegend: Ooievaar 1, Buizerd 1.
8 april - Roodhalsfuut 1, Zwarte Ibis 3, Watersnip 1, Visdief 1, Blauwborst 2, Rietzanger 1.
Meeslouwerplas: Zwartkop 2.
7 april - Dodaars 1, Fuut 14, Roodhalsfuut 1, Zwarte Ibis 3, Bergeend 64, Smient 15, Wintertaling 7, Slobeend 329, Krooneend 1 man 1 vrouw, Brilduiker 4 man 7 vrouw, Bruine Kiekendief 2 man, Scholekster 125, Watersnip 2, Grutto 110, Zwarte Ruiter 1, Kleine Mantelmeeuw 9, Grote Mantelmeeuw 2, Rietzanger 3.
Meeslouwerplas: Tureluur 3.
Overvliegend: Lepelaar 1 ZW, Sperwer 1 vrouw Z.
5 april - Dodaars 3, Roodhalsfuut 1, Ooievaar 3, Zwarte Ibis 1, Bergeend 58, Wintertaling 7, Pijlstaart 3, Krooneend 2 man 1 vrouw, Brilduiker 3 man 5 vrouw, Bruine Kiekendief 1 2kj man, Torenvalk 2, Scholekster 120, IJslandse Grutto 10, Grutto 170, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 18, Visdief 1, Oeverzwaluw 2, Blauwborst 2.
Meeslouwerplas: Fuut 11, Zwartkop 1, Tjiftjaf 6, Fitis 3.
Spekpolder: IJsduiker 1, Fuut 17, Canadese Gans 7, Nijlgans 6, Scholekster 35, Kleine Mantelmeeuw 9.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 3, Tjiftjaf 5, Fitis 1.
3 april - Roodhalsfuut 1, Zwarte Ibis 3, Pijlstaart 1 man, Havik 1, Kluut 2, Watersnip 7, Grutto 69, Blauwborst 3, Rietzanger 3, Baardman 2.
Meeslouwerplas: Zwartkop 2, Tjiftjaf >10, Fitis 8, Vuurgoudhaan 1 zingend.
Rietpolder: IJsduiker 1.
2 april - Dodaars 2, Fuut 14, Roodhalsfuut 1 zomerkleed, Ooievaar 1, Zwarte Ibis 3, Bergeend 39, Wintertaling 17, Pijlstaart 1, Brilduiker 4 man 4 vrouw, Sperwer 1, Slechtvalk 1 jagend, Scholekster 110, Kluut 2, IJslandse Grutto 2, Grutto 260, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 23, IJsvogel 2, Blauwborst 5 man 2 vrouw, Rietzanger 10, Tjiftjaf 12, Fitis 5.
Meeslouwerplas: Fuut 11, Tureluur 7, Tjiftjaf 6, Fitis 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 1, Fuut 15, Roodhalsfuut 1, Krooneend 1 man, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 4, Lepelaar 1, Halsbandparkiet 1, Grote Bonte Specht 1, Tjiftjaf 5.


Maart 2016

31 maart - Dodaars 3, Fuut 15, Geoorde Fuut 1, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Canadese Gans 7, Bergeend 34, Smient 650, Wintertaling 2, Pijlstaart 1, Slobeend 190, Brilduiker 3 man 4 vrouw, Scholekster 120, Grutto 250, Zwarte Ruiter 1, Kleine Mantelmeeuw 29, Boerenzwaluw 2, Blauwborst 3, Rietzanger 2, Rietgors 4.
Meeslouwerplas: Fuut 14, Grauwe Gans 90, Canadese Gans 4, Nijlgans 2, Krooneend 2 man 1 vrouw, Tjiftjaf 3.
Spekpolder: IJsduiker 1, Dodaars 2, Fuut 8, Roodhalsfuut 1, Torenvalk 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 4 (2 kunstnesten), Tjiftjaf 5.
Overvliegend: Sperwer 1, Buizerd 5, Slechtvalk 2.
30 maart - Geoorde Fuut 1, Zwarte Ibis 3, Krooneend 1 man 1 vrouw, Brilduiker 5, Wulp 400, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 8, IJsvogel 1, Blauwborst 2.
Meeslouwerplas: Rietzanger 1.
Overvliegend: Kleine Zilverreiger 1 N, Havik 2, Boerenzwaluw 2, Waterpieper 1.
29 maart - Fuut 13, Geoorde Fuut 1, Zwarte Ibis 3, Bergeend 5, Pijlstaart 5, Slobeend 54, Brilduiker 4 man 6 vrouw, Sperwer 1, Buizerd 2, Scholekster 145, Bonte Strandloper 1, Watersnip 25, Grutto 320, Tureluur 3, Waterpieper 2, Blauwborst 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 5, Fuut 10, Knobbelzwaan 2, Bruine Kiekendief 1, Tureluur 13, IJsvogel 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 6, Krooneend 2 man 1 vrouw.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 3, Ooievaar 2, Buizerd 3.
Overvliegend: Lepelaar 1.
28 maart - Zwarte Ibis 2, Grutto 100, IJslandse Grutto 5, Baardman 2 man 1 vrouw.
27 maart - Brilduiker 3, Havik 1, Sperwer 1, Goudplevier 3, Grutto 160, Tureluur 8, Koperwiek 32.
Rietpolder: IJsduiker 1.
Spekpolder: Roodhalsfuut 1.
26 maart - Kuifduiker 1, Aalscholver 4, Blauwe Reiger 2, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Knobbelzwaan 6, Canadese Gans 8, Brandgans 7, Bergeend 30, Smient 2300, Pijlstaart 8, Slobeend >40, Tafeleend 5, Kuifeend >50, Brilduiker 5 man 7 vrouw, Bruine Kiekendief 1 man, Buizerd 1, Waterhoen 3, Scholekster 160, Kluut 2, Grutto 290, Tureluur 3, Kleine Mantelmeeuw 23, Grote Mantelmeeuw 1 3kj, Witte Kwikstaart 1, Rietgors 7.
Meeslouwerplas: Dodaars 3, Fuut 16, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Waterral 2, Tureluur 5, Roodborsttapuit 1 vrouw, Tjiftjaf 3, Staartmees 2.
Rietpolder: IJsduiker 1, IJsvogel 1.
Vlietland: Tjiftjaf 2.
Overvliegend: Bruine Kiekendief 1.
25 maart -
Rietpolder: Geoorde Fuut 2.
24 maart - Dodaars 2, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Lepelaar 1, Bergeend 37, Smient >3500, Pijlstaart 6 man 4 vrouw, Brilduiker 5 man 6 vrouw, Havik 2 baltsend, Sperwer 1 vrouw, Buizerd 1, Waterral 1, Scholekster 145, Kluut 1, Kemphaan 3, Watersnip 3, Grutto 240, Tureluur 4, Zwartkopmeeuw 1 adult zomerkleed (kort aanwezig om 17.00 uur), Kleine Mantelmeeuw 10, Grote Mantelmeeuw 1 adult 3 3kj, Boerenzwaluw 3, Tjiftjaf 1.
Meeslouwerplas: Fuut 10, Buizerd 2, Waterral 3, Tureluur 9, IJsvogel 2, Winterkoning 10, Zanglijster 3.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 8, Geoorde Fuut 1, Havik 1 (roepend).
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 3, Pijlstaart 5, Buizerd 1.
Overvliegend: Ooievaar 2, Koperwiek 30, Sijs 15.
21 maart - Aalscholver 12, Zwarte Ibis 3, Bergeend 51, Smient 5800, Pijlstaart 5 man 3 vrouw, Brilduiker 5 man 5 vrouw, Scholekster 140, Kemphaan 2, Grutto 165, Tureluur 3, Kleine Mantelmeeuw 11.
Meeslouwerplas: Fuut 11, Knobbelzwaan 2, Sperwer 1, Waterral 1, Tureluur 3.
Rietpolder: IJsduiker 1, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Lepelaar 2.
Vlietland: Dodaars 10, Fuut 15, Scholekster 60.
Overvliegend: Lepelaar 1, Buizerd 4, Grutto 9, Halsbandparkiet 1.
20 maart - Dodaars 2, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Buizerd 1, Torenvalk 1, Grutto 30, Tureluur 3, Grote Mantelmeeuw 1, Witte Kwikstaart 3.
Rietpolder: IJsduiker 1.
Overvliegend: Koperwiek 18.
19 maart - Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Kolgans 330, Grauwe Gans 48, Canadese Gans 31, Brandgans 99, Bergeend 56, Pijlstaart 5, Tafeleend 70, Brilduiker 6 man 4 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Buizerd 3, Waterral 1, Scholekster 130, Kluut 1, Grutto 150, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 60, Grote Mantelmeeuw 1, Witte Kwikstaart 1, Cetti's Zanger 1 zingend.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 21, Grauwe Gans 184, Canadese Gans 23, Nijlgans 6, Bergeend 2, Brilduiker 1 man 1 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Waterral 2, Waterpieper 4, Witte Kwikstaart 2.
Rietpolder: IJsduiker 1, Grauwe Gans 25, Sperwer 1, Sijs 4.
Spekpolder: Roodhalsfuut 1, Brandgans 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 9, Krakeend 49, Wintertaling 16, Wilde Eend 15, Pijlstaart 6, Buizerd 4, Slechtvalk 1, Waterpieper 2, Witte Kwikstaart 3, Koperwiek 20.
Overvliegend: Ooievaar 6, Witte Kwikstaart 3 NO, Spreeuw 200, Europese Kanarie 1.
18 maart - Fuut 8, Aalscholver 6, Blauwe Reiger 2, Zwarte Ibis 3, Knobbelzwaan 3, Bergeend 28, Smient >3000, Pijlstaart 3 man, Brilduiker 6 man 4 vrouw, Buizerd 5, Scholekster >40, Kluut 1, Grutto >75, Tjiftjaf 1, Rietgors 3.
Meeslouwerplas: Dodaars 2, Krooneend 3 man, Zwarte Zee-eend 3 man, Waterral 1, IJsvogel 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Roodhalsfuut 1, Havik 1 jagend, Koperwiek 80.
17 maart - Fuut 14, Kuifduiker 1, Aalscholver 14, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 3, Bergeend 53, Smient >3000, Pijlstaart 4 man 1 vrouw, Brilduiker 4 man 5 vrouw, Nonnetje 1 vrouw, Scholekster 98, Kluut 1, Grutto 215, Tureluur 1, Kleine Mantelmeeuw 15, Kramsvogel 2.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Roodhalsfuut 1, Waterral 1.
Spekpolder: IJsduiker 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 3, Pijlstaart 1, Buizerd 1.
Vlietland: Dodaars 12, Fuut 23, Scholekster 55.
15 maart - Dodaars 1, Fuut 28, Kuifduiker 1, Geoorde Fuut 2, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 1, Bergeend 59, Mandarijneend 1 man 1 vrouw (kort aanwezig voor de kijkhut; vlogen weg richting ZO), Smient 3400, Wintertaling 2, Pijlstaart 2, Brilduiker 5 man 6 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Blauwe Kiekendief 1, Scholekster 85, Watersnip 16, Grutto 68, Kleine Mantelmeeuw 18.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Fuut 11, Knobbelzwaan 2, Canadese Gans 7.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 5, Fuut 15, Roodhalsfuut 1, Buizerd 1, Scholekster 70.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Lepelaar 1, Pijlstaart 1, Kuifeend 15, Zanglijster 2, Rietgors 1.
Overvliegend: Ooievaar 1, Tafeleend 6 man 1 vrouw, Kemphaan 9, Waterpieper 1, Sijs 1 N.
14 maart - Zwarte Ibis 3, Brilduiker 4, Grutto 20.
Meeslouwerplas: Roodhalsfuut 1, Kuifduiker 1, Tafeleend 7, Koperwiek 6, Tjiftjaf 1.
Spekpolder: IJsduiker 1.
13 maart - Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1, Zwarte Ibis 3, Knobbelzwaan 3, Kolgans 2, Canadese Gans 3, Bergeend 26, Smient 850, Pijlstaart 2 man 1 vrouw, Tafeleend 8, Brilduiker 3 man, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Buizerd 1, Waterral 1, Grutto 120, Baardman 1 vrouw.
Meeslouwerplas: Dodaars 3, Roodhalsfuut 1, Krooneend 1 man 1 vrouw, IJsvogel 1 man 1 vrouw, Tjiftjaf 2.
Rietpolder: Witoogeend 1 man (tussen Tafeleenden).
12 maart - Ooievaar 4, Brilduiker 1, Nonnetje 1, Buizerd 4, Kluut 1, Groenling 6.
Meeslouwerplas: Dodaars 8, Kuifduiker 1.
10 maart - Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 3, Bergeend 27, Smient 2200, Wintertaling 4, Pijlstaart 3 man 3 vrouw, Brilduiker 4 man 5 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Scholekster 175, Grutto 115, Kleine Mantelmeeuw 10, Grote Mantelmeeuw 1 3kj.
Meeslouwerplas: Roodhalsfuut 1, Kuifduiker 1.
Spekpolder: IJsduiker 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Buizerd 1.
Vlietland: Dodaars 8.
Overvliegend: Kolgans 120, Havik 1.
9 maart - Zwarte Ibis 3, Lepelaar 1, Brilduiker 2 man 4 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Watersnip 4, Grutto 72, Tureluur 2, Baardman 1, Rietgors 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 5, Kuifduiker 1, IJsvogel 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Roodhalsfuut 1.
Leidschendammerhout: Witte Kwikstaart 3.
Overvliegend: Veldleeuwerik 1, Sijs 4.
8 maart - Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Bergeend 20, Brilduiker 4 man 5 vrouw, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Havik 1 onvolwassen, Buizerd 1, Scholekster 173, Watersnip 3, Grutto 114, Kleine Mantelmeeuw 10.
Meeslouwerplas: Dodaars 6, Kuifduiker 1, Buizerd 1, Waterral 2.
Rietpolder: IJsduiker 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Pijlstaart 2, Kuifeend 21, Buizerd 2.
7 maart - Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 3, Brilduiker 2 man 1 vrouw, Waterral 1, Bonte Strandloper 1, Watersnip 4, IJslandse Grutto 15, Grutto 100, Baardman 2 vrouw, Rietgors 3.
Meeslouwerplas: Dodaars 2, Lepelaar 6.
Rietpolder: IJsduiker 1, Havik 1, Slechtvalk 1.
6 maart - Roerdomp 1, Blauwe Reiger 4, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Knobbelzwaan 6, Kolgans 2500, Bergeend 13, Brilduiker 8 man 7 vrouw, Buizerd 2, Waterral 2, Grutto 30, IJsvogel 3, Kramsvogel 21, Staartmees 4, Putter 4.
Meeslouwerplas: Dodaars 5, Roodhalsfuut 1, Grote Zilverreiger 34, Lepelaar 3, Waterral 1, Waterpieper 38, Tjiftjaf 1, Sijs 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 1, Torenvalk 1, Putter 2.
Leidschendammerhout: Wintertaling 8.
Vlietland: Havik 2.
Overvliegend: Spreeuw 350 NO, Sijs 24.
5 maart - Dodaars 1, Aalscholver 6, Grote Zilverreiger 1, Blauwe Reiger 2, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 5, Toendrarietgans 1, Kolgans 1200, Grauwe Gans 150, Canadese Gans 14, Nijlgans 3, Bergeend 23, Smient 2600, Krakeend 100, Wintertaling 72, Kuifeend 175, Brilduiker 3 man 6 vrouw, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Waterral 1, Scholekster 115, Kluut 1, Kievit 100, Grutto 41, Kleine Mantelmeeuw 14.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Fuut 16, Kuifduiker 1, Waterral 1, IJsvogel 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Roodhalsfuut 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Wintertaling 11, Pijlstaart 5, Buizerd 2, Scholekster 2, Grote Bonte Specht 1, Zanglijster 5.
Overvliegend: Kolgans 160, Slechtvalk 1.
4 maart - Scholekster 70, Grutto 70, IJslandse Grutto 10.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Grote Zee-eend 1.
Rietpolder: IJsduiker 1.
3 maart - Zwarte Ibis 3, Nonnetje 1, Grutto 24, Kleine Mantelmeeuw 10.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Havik 1.
Rietpolder: Roodhalsfuut 1.
Spekpolder: Scholekster 155.
Overvliegend: Toendrarietgans 10 N, Kleine Rietgans 30 N, Kolgans 200 N.
2 maart - Fuut 11, Knobbelzwaan 3, Bergeend 14, Brilduiker 4 man 7 vrouw, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Scholekster 172, Grutto 32, Kleine Mantelmeeuw 17, Kramsvogel 15.
Meeslouwerplas: Fuut 10, Waterral 1, IJsvogel 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Roodhalsfuut 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2 (op kunstnest), Wintertaling 7, Pijlstaart 5, Kuifeend 14.
Vlietland: IJsduiker 1, Dodaars 11, Fuut 13, Buizerd 1, Scholekster 120.


Februari 2016

29 februari - Aalscholver 17, Roerdomp 1, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Knobbelzwaan 7, Bergeend 18, Pijlstaart 3, Brilduiker 3 man 4 vrouw, Nonnetje 1 man 3 vrouw, Sperwer 1, Scholekster 116, Grutto 25, Kleine Mantelmeeuw 9.
Meeslouwerplas: Roodhalsfuut 1, Kuifduiker 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 15.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Wintertaling 10, Pijlstaart 8, Buizerd 2, Koperwiek 2.
Overvliegend: Sperwer 1 man.
28 februari - Dodaars 1, Fuut >10, Aalscholver 7, Grote Zilverreiger 3, Blauwe Reiger 2, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Nijlgans 4, Bergeend 12, Wintertaling 12, Brilduiker 8, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Havik 1, Sperwer 1, Buizerd 2, Slechtvalk 1 man, Grutto 11, IJsvogel 1, Tjiftjaf 1, Rietgors 4.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 5, Roodhalsfuut 1, Torenvalk 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Knobbelzwaan 2, Wintertaling 4, Pijlstaart 8 man 4 vrouw, Sperwer 1, Graspieper 22, Roodborsttapuit 1.
27 februari - Bergeend 7, Brilduiker 8, Grutto 10.
Meeslouwerplas: Roodhalsfuut 1, Kuifduiker 1.
Vlietland: IJsduiker 1.
Overvliegend: Kleine Zwaan 11.
26 februari - Fuut 13, Aalscholver 7, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 3, Bergeend 18, Wintertaling 23, Brilduiker 3 man 5 vrouw, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Scholekster 117, Grutto 8, Tureluur 1, Kleine Mantelmeeuw 7.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Wintertaling 15, Pijlstaart 4, Halsbandparkiet 1.
Vlietland: IJsduiker 1, Roodhalsfuut 1.
Overvliegend: Buizerd 2.
25 februari - Lepelaar 1, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Scholekster 245.
Spekpolder: Dodaars 5.
24 februari - Dodaars 3, Fuut 12, Roerdomp 1, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Lepelaar 3, Kolgans 1700, Nijlgans 6, Krooneend 3 man 1 vrouw, Tafeleend 52 man 38 vrouw, Brilduiker 3 man 1 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Havik 1, Buizerd 4, Torenvalk 1, Waterral 1, Scholekster 85, Watersnip 2, Grutto 3, Cetti's Zanger 1 zingend.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 34, Grauwe Gans 320, Sperwer 1, Waterral 1, IJsvogel 1, Waterpieper 36, Tjiftjaf 1, Staartmees 2.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 5.
Spekpolder: Dodaars 6, Roodhalsfuut 1, Krooneend 2 man 1 vrouw, Scholekster 225.
Overvliegend: Wulp 350.
23 februari - Kuifduiker 1, Zwarte Ibis 3, Bergeend 7, Wintertaling 14, Pijlstaart 3, Brilduiker 2 man 3 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Scholekster 159, Kievit 70, Watersnip 6, Grutto 1, Kleine Mantelmeeuw 14.
Leidschendammerhout: Kleine Zilverreiger 1, Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Krakeend 21, Wintertaling 7, Wilde Eend 15, Pijlstaart 8 man 2 vrouw, Sperwer 1, Buizerd 4.
22 februari - Zwarte Ibis 3, Lepelaar 3, Bergeend 6, Wintertaling 103, Pijlstaart 3 man, Tafeleend 22, Brilduiker 2 man 4 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Torenvalk 1, Scholekster 163, Watersnip 4, Grutto 1, Kleine Mantelmeeuw 4.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Kuifduiker 1, Brilduiker 1 man, Waterral 3, IJsvogel 1, Cetti's Zanger 1.
Rietpolder: IJsduiker 1.
Leidschendammerhout: Kleine Zilverreiger 1, Wintertaling 15.
Overvliegend: Havik 1, Sperwer 1, Grutto 6 Z, Sijs 15.
21 februari - Zwarte Ibis 3, Nonnetje 1 vrouw, Scholekster 114, Kluut 1, Wulp 400, IJsvogel 1, Witte Kwikstaart 2, Rouwkwikstaart 1.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Kleine Zilverreiger 1, Grote Zilverreiger 34, Brilduiker 3 man, Havik 1, IJsvogel 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 8, Staartmees 1.
Spekpolder: Dodaars 1, Brilduiker 1 vrouw, Scholekster 140.
19 februari - Ooievaar 2, Knobbelzwaan 1, Bergeend 8, Smient >2500, Pijlstaart 4.
Meeslouwerplas: Fuut 6, Kuifduiker 1, Waterral 1, Staartmees 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Canadese Gans 5, Buizerd 4.
Vlietland: IJsduiker 1.
18 februari - Aalscholver 8, Roerdomp 1, Zwarte Ibis 3, Kolgans 2000, Grauwe Gans 150, Smient 4400, Wintertaling 193, Pijlstaart 7, Slobeend 49, Brilduiker 3 man 3 vrouw, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Scholekster 28, Watersnip 1, Kokmeeuw "Sneeuwwitje" weer aanwezig.
Meeslouwerplas: Fuut 13, Kuifduiker 1, Kuifeend 220, Brilduiker 1 man 1 vrouw.
Leidschendammerhout: Kleine Zilverreiger 1, Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Krakeend 14, Wintertaling 15, Wilde Eend 17, Pijlstaart 5, Vink 25.
17 februari - Kleine Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Knobbelzwaan 3, Toendrarietgans 1, Kolgans 2200, Kleine Canadese Gans 2, Brandgans 121, Bergeend 26, Pijlstaart 11 man 6 vrouw, Buizerd 1, Waterral 2, Wulp 500.
Meeslouwerplas: Dodaars 3, Kuifduiker 1, Aalscholver 6, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 37, Blauwe Reiger 5, Lepelaar 1, Blauwe Kiekendief 1 vrouwtype, Sperwer 1, Buizerd 5, Waterral 1, IJsvogel 2, Waterpieper 42, Cetti's Zanger 1 (roepend), Staartmees 4.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 8, Krakeend 355, Wintertaling 40, Havik 1, Buizerd 3, Sijs 1.
Overvliegend: Blauwe Reiger 3 NO, Watersnip 1, Veldleeuwerik 3, Waterpieper 4, Spreeuw 2400 NO (slaaptrek).
16 februari - Dodaars 1, Aalscholver 13, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 3, Bergeend 8, Wintertaling 78, Pijlstaart 3 man 3 vrouw, Brilduiker 3 man 3 vrouw, Nonnetje 1 man 3 vrouw, Scholekster 26, Watersnip 6, Grutto 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 8, Fuut 16, Kuifduiker 1, Aalscholver 6, Roerdomp 1, Bergeend 4, Waterral 1, IJsvogel 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 4, Wintertaling 10, Havik 1, Torenvalk 1, Scholekster 60.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Krakeend 31, Wintertaling 16, Pijlstaart 4 man 1 vrouw.
15 februari - Dodaars 2, Zwarte Ibis 3, Bergeend 3, Pijlstaart 3, Brilduiker 4 man 3 vrouw, Nonnetje 2 man 2 vrouw, Scholekster 29.
Meeslouwerplas: IJsduiker 1 (kort ook in de Meeslouwerplas), Dodaars 10, Fuut 17, Kuifduiker 1, Aalscholver 5, Grauwe Gans 160, Canadese Gans 7, Nijlgans 2, Brilduiker 1 man, Buizerd 1, Torenvalk 1, IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Bergeend 7, Krakeend 13, Pijlstaart 7 man 1 vrouw.
Vlietland: Scholekster 105.
Overvliegend: Kolgans 75.
14 februari -
Vlietland: IJsduiker 1, Dodaars 2, Brilduiker 1, Buizerd 1, Vink 6.
13 februari - Aalscholver 5, Grote Zilverreiger 2, Zwarte Ibis 3, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 1, Bergeend 12, Wintertaling 23, Pijlstaart 7 man 3 vrouw, Brilduiker 3 man 3 vrouw, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Blauwe Kiekendief 1 vrouwtype, Buizerd 2, Torenvalk 1, Waterral 1, Scholekster 27, Wulp 38, Kleine Mantelmeeuw 8.
Meeslouwerplas: Dodaars 7, Kuifduiker 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, IJsvogel 2.
Vlietland:
Overvliegend: Ooievaar 2 NO.
12 februari - Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Brilduiker 1, Nonnetje 2, Scholekster 42, Kleine Mantelmeeuw 2.
Meeslouwerplas: Dodaars 3, Kuifduiker 1, Waterral 1.
Rietpolder: IJsduiker 1, Dodaars 11.


IJsduiker, 12-2-2016

11 februari - Zwarte Ibis 3, Pijlstaart 3, Buizerd 1, Scholekster 95.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Brilduiker 1, IJsvogel 1, Cetti's Zanger 1.
Vlietland: IJsduiker 1 nieuwe soort voor het gebied, Fuut 10.
Overvliegend: Ransuil 1.
10 februari - Dodaars 2, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 3, Nijlgans 9, Bergeend 8, Smient 2100, Pijlstaart 4, Tafeleend 86 man 59 vrouw, Brilduiker 3 man 2 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Buizerd 1, Scholekster 101, Kievit 40, Watersnip 3, Kleine Mantelmeeuw 7, Geelpootmeeuw 1 adult.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Kuifduiker 1, Grote Zilverreiger 44, Knobbelzwaan 9, Canadese Gans 59, Bergeend 2, Brilduiker 1 vrouw, Havik 1 onvolwassen, Sperwer 1, Buizerd 1, Waterral 3, Waterpieper 50, Grote Gele Kwikstaart 7 (slaapplaats), Merel 4, Zanglijster 1, Cetti's Zanger 1, Gaai 2.
Overvliegend: Lepelaar 1 ZW, Havik 1, Wulp 160, Grote Gele Kwikstaart 2.
8 februari - Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 3, Brilduiker 2 man 2 vrouw, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Scholekster 123.
7 februari - Aalscholver 3, Zwarte Ibis 3, Nijlgans 2, Bergeend 3, Brilduiker 5, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Havik 1, Buizerd 2, Scholekster 102, Kramsvogel 12.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Cetti's Zanger 1, Vuurgoudhaan 1, Staartmees 4, Boomkruiper 2.
Rietpolder: Dodaars 6, Brilduiker 2.
Overvliegend: Waterpieper 3.
6 februari - Aalscholver 10, Grote Zilverreiger 3, Zwarte Ibis 3, Lepelaar 2, Bergeend 7, Tafeleend 94, Brilduiker 9, Nonnetje 2, Scholekster 85, Kievit 100, Kleine Mantelmeeuw 5, Geelpootmeeuw 1 2kj, Grote Mantelmeeuw 1.
Meeslouwerplas: Kuifduiker 1, Tjiftjaf 2, Vuurgoudhaan 2.
Leidschendammerhout: Wintertaling 23.
Overvliegend: Havik 1.
5 februari - Grote Zilverreiger 2, Zwarte Ibis 3, Canadese Gans 2, Nijlgans 3, Tafeleend 26, Brilduiker 2 man 1 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Waterral 1, Scholekster 50, Geelpootmeeuw 1 adult.
4 februari - Lepelaar 1 adult, Kleine Zwaan 20, Geelpootmeeuw 1 adult, Grote Lijster 1.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 37, Zwarte Ibis 3, Houtsnip 1, Ransuil 1, IJsvogel 1, Waterpieper 30, Cetti's Zanger 1.
3 februari - Zwarte Ibis 3, Pijlstaart 2, Brilduiker 2 man 4 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Sperwer 1, Scholekster 6, Kievit 120, Kleine Mantelmeeuw 3.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Krakeend 21, Wintertaling 14, Pijlstaart 6 man 2 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1.
1 februari - Aalscholver 1, Grote Zilverreiger 2, Zwarte Ibis 3, Tafeleend 72 man 25 vrouw, Brilduiker 5 man 3 vrouw, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Scholekster 30, Kievit 55, Grote Mantelmeeuw 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 3, Aalscholver 12, Kolgans 1, Krakeend 14, Brilduiker 1 vrouw, Meerkoet 50.


Januari 2016

29 januari - Roerdomp 1, Zwarte Ibis 3, Brilduiker 7, Scholekster 24, Kievit 30, Wulp 55, Kokmeeuw 15000, Stormmeeuw 1500, Kleine Mantelmeeuw 20, Zilvermeeuw 300, Pontische Meeuw 1 3kj, Geelpootmeeuw 1 adult, Grote Mantelmeeuw 10, Waterpieper 8.
Meeslouwerplas: Grote Zilverreiger 35, Waterral 1, Kokmeeuw 2000, Witte Kwikstaart 1.
28 januari - Aalscholver 22, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 3, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 3, Bergeend 2, Pijlstaart 5, Tafeleend 61, Brilduiker 2 man 3 vrouw, Nonnetje 2 man 2 vrouw, Blauwe Kiekendief 1 vrouwtype, Havik 1, Slechtvalk 1, Scholekster 11, Kievit 300, Kleine Mantelmeeuw 2.
Meeslouwerplas: Geoorde Fuut 1, Smient 201, IJsvogel 1.
Overvliegend: Raaf 2.
26 januari - Roerdomp 1, Zwarte Ibis 3, Nonnetje 3.
Leidschendammerhout: Hermelijn 1 (volledig winterkleed).
25 januari - Aalscholver 23, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 4, Zwarte Ibis 3, Grauwe Gans 300, Smient 5300, Wintertaling 15, Pijlstaart 6, Kuifeend 234, Brilduiker 3 man 6 vrouw, Nonnetje 2 man 1 vrouw, Havik 1, Kievit 400, Wulp 350, Zwarte Ruiter 1, Kleine Mantelmeeuw 2, Grote Mantelmeeuw 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2, Grauwe Gans 100, Canadese Gans 18, Wintertaling 7, Pijlstaart 4, Buizerd 1, IJsvogel 1.
Overvliegend: Kolgans 260, Halsbandparkiet 1.
23 januari - Aalscholver 14, Roerdomp 1, Grote Zilverreiger 2, Zwarte Ibis 3, Kleine Zwaan 21 adult 16 juveniel, Kolgans 4200, Grauwe Gans 400, Bergeend 3, Smient 5700, Wintertaling 151, Tafeleend 64 man 16 vrouw, Kuifeend 372, Brilduiker 3 man 5 vrouw, Nonnetje 2 man 2 vrouw, Havik 1, Buizerd 1, Waterral 1, Kievit 450, Wulp 900, Zwarte Ruiter 1, Pontische Meeuw 1, Grote Mantelmeeuw 2, Baardman 2.
Meeslouwerplas: Dodaars 4, Grote Zilverreiger 47, Nijlgans 6, Waterral 2, IJsvogel 1, Waterpieper 47, Cetti's Zanger 1.
Overvliegend: Ooievaar 1 N, Nijlgans 17, Sperwer 1 ZW.
22 januari - Blauwe Kiekendief 1 2kj, Zwarte Kraai 3.
20 januari - Fuut 10, Aalscholver 1, Zwarte Ibis 3, Kleine Zwaan 40, Kolgans 2900, Grauwe Gans 300, Canadese Gans 60, Nijlgans 4, Krakeend 50, Wintertaling 95, Pijlstaart 36, Slobeend 120, Tafeleend 53 man 23 vrouw, Brilduiker 7 vrouw, Nonnetje 1 man 2 vrouw, Waterral 1, Meerkoet 30, Kemphaan 1, Watersnip 3, Wulp 920, Zwarte Ruiter 1, Kleine Mantelmeeuw 3, Pontische Meeuw 1, IJsvogel 1, Merel 9, Kramsvogel 8, Zanglijster 1, Baardman 2, Rietgors 1. Starrevaart voor 60% bevroren.
Meeslouwerplas: Dodaars 3, Aalscholver 6, Grote Zilverreiger 58, Nijlgans 4, Krakeend 123, Wintertaling 40, Tafeleend 8 man 6 vrouw, Kuifeend 240, Waterral 1, IJsvogel 1, Waterpieper 33.
Leidschendammerhout: Ooievaar 4.
Overvliegend: Houtduif 20, Koperwiek 2.
19 januari - Fuut 5, Zwarte Ibis 3, Kleine Zwaan 32, Kolgans 300, Grauwe Gans 100, Brandgans 25, Rotgans 1, Bergeend 3, Smient 6000, Krakeend 80, Wintertaling 80, Wilde Eend 60, Pijlstaart 15, Slobeend 20, Brilduiker 5, Nonnetje 4, Blauwe Kiekendief 1, Kemphaan 5, IJslandse Grutto 1, Wulp 500.
Vlietland: Kuifeend 70, Brilduiker 3, Watersnip 1, IJsvogel 1.
18 januari - Fuut 13, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 3, Kleine Zwaan 28, Bergeend 20, Wintertaling 115, Pijlstaart 15 man 4 vrouw, Brilduiker 2 man 3 vrouw, Nonnetje 2 man 2 vrouw, Grote Zaagbek 1 man, Sperwer 1, Buizerd 1, Waterral 1 (op het pad bij de kijkhut), Wulp 450, Zwarte Ruiter 1, Kleine Mantelmeeuw 3. Starrevaart voor 40% bevroren.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Buizerd 1, Torenvalk 1, Zanglijster 2, Koperwiek 3.
16 januari - Fuut 10, Zwarte Ibis 4, Grauwe Gans 176, Bergeend 3, Smient 5500, Krakeend 73, Wintertaling 40, Wilde Eend 87, Slobeend 7, Tafeleend 132, Kuifeend 221, Brilduiker 5, Nonnetje 2 man 2 vrouw, Waterral 1, Waterhoen 2, Watersnip 1, Kokmeeuw 19000, Stormmeeuw 2500, Kleine Mantelmeeuw 1, Zilvermeeuw 100.
Vlietland: Dodaars 1, Fuut 4, Aalscholver 6, Blauwe Reiger 1, Krakeend 48, Wilde Eend 86, Kuifeend 23, Brilduiker 2 man, Meerkoet 261, Scholekster 7.
15 januari - Zwarte Ibis 4, Pijlstaart 12 man 5 vrouw, Brilduiker 2 man 1 vrouw, Nonnetje 2 man 2 vrouw.
Overvliegend: Raaf 2.
14 januari - Fuut 13, Zwarte Ibis 4, Smient 2000, Brilduiker 2 man 6 vrouw, Nonnetje 2 man 2 vrouw, Scholekster 8, Kievit 270.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 2, Wilde Eend 35, Sperwer 1.
10 januari - Aalscholver 8, Zwarte Ibis 4, Wintertaling 13, Pijlstaart 12, Brilduiker 2 man 7 vrouw, Nonnetje 1 man 1 vrouw, Buizerd 1, Scholekster 9, Kleine Mantelmeeuw 3, Grote Mantelmeeuw 1.
9 januari - Aalscholver 3, Zwarte Ibis 4, Kleine Zwaan 30, Kolgans 220, Grauwe Gans 620, Indische Gans 1, Canadese Gans 7, Wintertaling 77, Tafeleend 91 man 41 vrouw, Brilduiker 2 man 3 vrouw, Nonnetje 2 man 1 vrouw, Sperwer 1, Buizerd 1, Waterral 1, Scholekster 5, Kluut 1, Kievit 600, Bokje 2, Watersnip 3, Cetti's Zanger 1.
Meeslouwerplas: Dodaars 5, Grote Zilverreiger 12, Nijlgans 2, Brilduiker 1 man 5 vrouw, Sperwer 1, Buizerd 1, Waterpieper 45.
Overvliegend: Kolgans 80, Holenduif 5, Houtduif 6, Kramsvogel 2.
8 januari - Aalscholver 5, Ooievaar 2, Brilduiker 4, Nonnetje 1, Buizerd 1, Torenvalk 1, Grote Bonte Specht 1, Gaai 1.
Leidschendammerhout: Roodborsttapuit 4.
6 januari - Zwarte Ibis 4, Kluut 7.
4 januari - Dodaars 1, Fuut 15, Aalscholver 7, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Grauwe Gans 60, Nijlgans 2, Bergeend 4, Smient 2600, Wintertaling 15, Pijlstaart 5, Brilduiker 4 man 4 vrouw, Nonnetje 1 man, Buizerd 1, Waterral 1, Scholekster 7, Kievit 260, Bonte Strandloper 1, Kleine Mantelmeeuw 4.
Overvliegend: Toendrarietgans 4 Z.
3 januari - Zwarte Ibis 4, Torenvalk 1, Scholekster 3, Watersnip 1.
Meeslouwerplas: Krakeend 30, Brilduiker 1 man, Buizerd 1.
Overvliegend: Kolgans 320, Bonte Strandloper 4, Houtduif 30.


Lijst van waarnemers

De volgende mensen hebben in 2016 met hun waarnemingen bijgedragen aan deze rubriek (waarvoor dank!):
Guido Aijkens, Hemme Batjes, Sander Bik, Floris de Boer, Reinder de Boer, Wouter Bol, Jack Boogmans, Ben van den Broek, Ab van der Burg, Ab van de Burg, Bart Dijkstra, Kees Dijkstra, Arjan Dwarshuis, Reinder E. de Boer, Jaap Engberts, Ed van Estrik, Peter Fitskie, Marianne Geboers, Stephen Gorren, Casper Groenenwegen, Casper Groenewegen, Adri de Groot, Wouter van der Ham, Jac van Heiningen, Bas den Herder, Ronald Honders, Tineke Hooijmans, Brian Hunter, Remko Ivens, Arris Jan van Ekris, Hans Keijser, Renée de Kleijn, Diedert Koppenol, L. Kusse, Stan van der Laan, P. Langmuur, Danny Laponder, André Leegwater, Merijn Loeve, Bert Logtmeijer, Sven Marijn, Mike Melis, Kees Mostert, Wim van Oordt, Hans van Oosterhout, Nick Peeters, Martin Peters, Simon Post, Luuk Punt, Martin van de Reep, August van Rijn, Peter Santbrink, Sjaak Schilperoort, Rita Scholing, Vincent van der Spek, Peter Spierenburg, Gerard Steehouwer, Rob Tolk, Wim Verhagen, Thijs Verhoef, Rinse van der Vliet, Caroline Walta, Rob Westerduijn, Bob Woets, Leo van Zanten, Mark Zevenbergen, Robbert van der Zwan.

Sommige van de waarnemingen zijn verkregen via waarneming.nl