Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links

Vogelkalender Vogelplas Starrevaart

Onderstaande kalender geeft aan welke vogelsoorten in de Vogelplas Starrevaart verwacht kunnen worden in een bepaalde maand. De grootte van de stip duidt op de algemeenheid van de soort. Er is onderscheid gemaakt tussen verblijvende vogels en overtrekkende vogels, volgens onderstaande tabel:

1-10 verblijvende vogels 1-10 trekkende vogels
11-250 verblijvende vogels 11-250 trekkende vogels
meer dan 250 verblijvende vogels meer dan 250 trekkende vogels

De gegevens zijn gebaseerd op het telarchief van de Vogelwerkgroep Vlietland, en omvatten de jaren 1988-1999.

Vogelkalender 1988 - 1999
  Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Dodaars  
Fuut
Geoorde Fuut        
Aalscholver
Roerdomp              
Blauwe Reiger
Ooievaar                
Lepelaar    
Knobbelzwaan
Kleine Zwaan          
Wilde Zwaan              
Kleine Rietgans              
Kolgans    
Grauwe Gans
Indische Gans                    
Canadese Gans  
Brandgans
Rotgans                  
Nijlgans
Casarca                      
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Pijlstaart  
Zomertaling          
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Toppereend                      
Brilduiker          
Nonnetje              
Grote Zaagbek                
Rosse Stekelstaart            
Bruine Kiekendief        
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk              
Patrijs                    
Fazant
Waterral        
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut      
Kleine Plevier          
Bontbekplevier            
Goudplevier        
Zilverplevier                
Kievit
Kleine Strandloper            
Temmincks Strandloper                      
Krombekstrandloper                  
Bonte Strandloper        
Kemphaan  
Bokje                      
Watersnip
Grutto        
Regenwulp                
Wulp
Zwarte Ruiter
Tureluur      
Groenpootruiter          
Witgatje            
Bosruiter                
Oeverloper          
Steenloper                      
Zwartkopmeeuw                
Dwergmeeuw                    
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw  
Zilvermeeuw
Grote Mantelmeeuw          
Visdief          
Zwarte Stern              
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel  
Koekoek                  
Gierzwaluw            
Grote Bonte Specht              
Veldleeuwerik    
Oeverzwaluw              
Boerenzwaluw          
Huiszwaluw            
Graspieper
Waterpieper              
Oeverpieper                      
Gele Kwikstaart            
Grote Gele Kwikstaart                  
Witte Kwikstaart  
Winterkoning
Heggenmus    
Roodborst    
Blauwborst                  
Paapje                  
Tapuit                  
Merel
Kramsvogel          
Zanglijster          
Koperwiek          
Grote Lijster                      
Sprinkhaanzanger                    
Snor                      
Rietzanger              
Bosrietzanger                  
Kleine Karekiet            
Spotvogel                  
Grasmus                    
Tuinfluiter                
Zwartkop                  
Tjiftjaf            
Fitis              
Goudhaantje                
Baardmannetje  
Staartmees  
Pimpelmees
Koolmees  
Buidelmees                      
Gaai        
Ekster
Kauw
Roek                  
Zwarte Kraai
Bonte Kraai              
Spreeuw
Huismus
Ringmus    
Vink      
Keep              
Groenling
Putter  
Sijs          
Kneu        
Rietgors