Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Krakeend - Anas strepera

Krakeend, 9-8-2002

De Krakeend komt vooral in het najaar op de Vogelplas Starrevaart voor. De soort gebruikt het gebied als rustgebied tijdens de najaarstrek en de rui, en als foerageergebied. De aantallen zijn vlak na de zomer, in augustus en september, het hoogst. Meestal stijgen de aantallen pas eind augustus, behalve in 1993 toen op 1-8-1993 al 155 ex. aanwezig waren. Na september dalen de aantallen tot in december. Bij vorst verlaat de Krakeend het gebied.

In de Meeslouwerpolder waren v?r de ontzanding in 1985 tijdens de najaarstrek maximaal 300 tot 390 ex. aanwezig. Dit was een benadering van de 1%-norm, die toen 550 ex. bedroeg[12]. Op de Vogelplas liggen de aantallen met maxima van 250 tot 290 ex. een stuk lager. Wel betekent een overschrijding van de 1%-norm, die recentelijk is vastgesteld op 250 ex.[9].

In de eerste jaren trad op de Vogelplas Starrevaart een scherpe terugval van de aantallen op in november en december. Na deze terugval was de soort in de winter bijna afwezig, dit ondanks het ontbreken van vorst. Wellicht is de terugval te wijten aan een slechte voedselsituatie op de Vogelplas, in combinatie met jacht en stroperij die in de eerste jaren vrij intensief plaats vonden in het omringende gebied. Het beeld van de latere jaren komt overeen met dat van de Meeslouwerpolder.

's Winters treedt uitwisseling op met de populatie die nog steeds aanwezig is in de zandwinplas in Vlietland. De Krakeend verblijft daar 's winters met aantallen die vooral in december kunnen oplopen tot maximaal 75 ex.. Deze vogels zoeken bij verstoring de Vogelplas op.

De Krakeend kwam in de Meeslouwerpolder voor de ontzanding in 1985 jaarlijks tot broeden met 15 tot 20 paren. De Krakeend broedt ook op de Vogelplas Starrevaart. In de eerste jaren was dat in vrij lage aantallen, 4 tot 7 paar. Na voltooiing van de Vogelplas in 1995 neemt de Krakeend toe tot 17 broedpaar.

grotere aantallen
25-9-1989250 ex.21-8-1993210 ex.
9-9-1990250 ex.2-9-1994290 ex.
24-8-1992200 ex.24-10-1995253 ex.

Man Krakeend, 24-3-2002

Vrouw Krakeend met pullen, 19-6-2005