Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kokmeeuw - Larus ridibundus

Kokmeeuw, 16-3-2002

De Kokmeeuw is een soort die in grote aantallen overvliegt van en naar de slaapplaats in de zandwinplas in Vlietland. De aantallen die voor de ontzanding van de Meeslouwerpolder 's winters verbleven lagen tussen de 19.000 en 25.000, met als maximum 40.000 ex. in 1979.

Recente tellingen in de zandwinplas wijzen erop dat de Kokmeeuw nog steeds in deze aantallen voorkomt: 15-1-1994: 20.000 ex. en 14-1-1995: 13.000 ex.. De slaapplaats is hiermee ?n van de grootste van Nederland. De Vogelplas wordt daarbij soms als voorverzamelplaats gebruikt. In december worden daarbij de grootste aantallen geteld. Het lagere maximum in februari komt door een lacune in de tellingen.

De soort komt bijna jaarlijks ook als broedvogel in het gebied voor. Als broedplaats dienden in de eerste jaren vooral de riethopen die boven water uitstaken aan de zuidzijde van de plas. Deze riethopen waren ontstaan bij pogingen tot het inplanten van riet. Later werd gebroed op delen van het terrein die werden afgegraven als voorbereiding op voltooiing van de Vogelplas. De nestplaatsen lagen daarbij niet altijd in het water. De soort vormde dan vaak gemengde broedkolonies met de Visdief. Na voltooiing van de Vogelplas nam de soort enorm in aantal toe. De meeste nesten bevonden zich eerst op en rond de slikplaat. In 1996 broedde de soort ook massaal op een pas gemaaid rietperceel. In 1997 lagen de meeste nesten in het natte rietveld tussen de schuilhut en de Kniplaan.

grotere aantallen
2-12-19904000 ex.15-12-19968000 ex.
13-1-199611000 ex.17-3-19976000 ex.
3-4-19965000 ex.

Kokmeeuw met jongen op het schelpeneiland, 16-5-2005

Juviele Kokmeeuw, 2-7-2005

Kokmeeuwen op de slaapplaats, 19-2-2006

Portret van Kokmeeuw, 4-7-2006 (Foto ? Ren? de Kleijn)

In de winter zijn op de slaapplaats vaak olieslachtoffers aanwezig, 30-12-2006