Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Slobeend - Anas clypeata

Eclipse man Slobeend, 10-9-2012 (Foto ? Ren? de Kleijn)

De Slobeend is een algemene verschijning op de Vogelplas Starrevaart. De soort is het hele jaar aan te treffen. Alleen tijdens strenge vorst trekt de soort weg. De grootste aantallen komen voor tijdens de trek, van september tot in november maximaal 750 ex., en in maart en april tot maximaal 500 ex. Dit betekent dat zowel in het najaar als in het voorjaar de 1%-norm van 400 ex.[9] overschreden wordt. De aantallen zijn vergelijkbaar met die van de Meeslouwerpolder. Daar kwamen in het najaar zo'n 800 ex. voor, en werd de toen gehanteerde 1%-norm van 1000 ex.[12] ?nmaal gehaald, op 22-2-1977.

Opvallend zijn de hoge aantallen die de laatste tijd in april worden gezien. De doortrek overlapt met de vestiging van de lokale broedpopulatie. Dit beeld wijkt af van het voorkomen van de Slobeend in de Meeslouwerpolder voor 1985, toen de doortrek na half maart snel afnam.

In de eerste jaren na de realisatie van de eerste fase van de Vogelplas, 1988 en 1989, trad net als bij de Krakeend na oktober steeds een terugval van de aantallen op. Rond deze tijd vond regelmatig jacht plaats tot vlak naast de Vogelplas. Het is niet duidelijk of dit ook de oorzaak is van de terugval. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het voedselaanbod in de eerste jaren niet groot genoeg was. De Slobeend is voor het voedsel immers afhankelijk van het rustgebied. Vanaf 1993 doet het verschijnsel zich niet meer voor.

De soort is een talrijke broedvogel, met de laatste jaren 8 tot 18 paren. In de eerste jaren werd vooral in het aangrenzende weidegebied gebroed, waar in 1995 de tweede fase van de Vogelplas Starrevaart is aangelegd. In de jaren topt 1995 is in dit broedbestand wel een terugval opgetreden, tot 8 ࠹ paren. Deze terugval trad voor bijna alle weidevogels in het gebied op, en heeft wellicht te maken met het gewijzigde gebruik van de percelen die reeds in eigendom van het rijk en vervolgens in beheer van de provincie Zuid-Holland waren gekomen.

grotere aantallen
27-10-1990440 ex.1-4-1995500 ex.
12-9-1993460 ex.22-10-1995543 ex.
6-10-1993450 ex.11-11-1995750 ex.
7-11-1993460 ex.14-4-1996442 ex.
9-10-1994430 ex.22-9-1996447 ex.
5-11-1994440 ex.15-11-1997400 ex.

Slobeenden, 10-12-2007 (Foto ? Ren? de Kleijn)

Man Slobeend in de vlucht, 14-1-2007 (Foto ? Sytze Jongma)

Slobeenden in de vlucht, 10-1-2005 (Foto ? Mike Melis)

Twee man en twee vrouw Slobeend, 13-10-2002

Man Slobeend op schelpeneiland, 19-1-2003 (Foto ? Roland Groenen)

Vrouw Slobeend op drijfbalk, 14-10-1999 (Foto ? Ren?an Rossum)