Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Logboek 1999

In de lijst betreffen de vet weergegeven getallen overschrijdingen van de 1%-norm (1% van de Noordwest-Europese populatie). Het gebied is voor de betreffende soort van internationaal belang (zie ook "De 1%-soorten van de Meeslouwerpolder en de Vogelplas Starrevaart").

Alle foto's zijn op aangegeven datum in het gebied zelf gemaakt.

Via het doorgeven van waarnemingen kunt bijdragen aan deze pagina en aan de kwaliteit en volledigheid van de tellingen op de Vogelplas Starrevaart en Vlietland.

Zie ook het overzicht van afgelezen kleurringen.


December 1999

Op 2 december is de Roerdomp weer gezien. Ook nog steeds 2 Zwarte Ruiters en 55 Goudplevieren. Op 4 december waren 's ochtendsvroeg 105 Kleine Zwanen ter plekke. Verder 3 Geoorde Futen, 350 Slobeenden, 4000 Kieviten, 1 Slechtvalk en 1 overvliegende Heilige Ibis. Op 5 december waren 1 Roerdomp, 2 Waterpiepers, 310 Goudplevieren, 1 Zwarte Ruiter en 1 Kleine Strandloper en 1 Bonte Kraai ter plekke. Op 7 december waren 2 Grote Zaagbekken, 410 Goudplevieren en 1 Kluut aanwezig. Op 9 december was de Kleine Strandloper nog aanwezig, evenals 3 Geoorde Futen en 1 Roerdomp. Verder 2 Rosse Stekelstaartvrouwtjes. Op 10 december passeerde een mannetje Slechtvalk. Op 12 december nog steeds een Kleine Strandloper tussen 11 Bonte Strandlopers. Verder 1 Roerdomp, 77 Kolganzen, 214 Wintertalingen, 250 Slobeenden en 2 Waterpiepers. Op 13 december waren er 3 vrouwtjes Rosse Stekelstaart, 2 Nonnetjes en een jagend mannetje Slechtvalk. Op 18 december waren een vrouwtje Slechtvalk en 4 Nonnetjes aanwezig. Op 19 december verbleef een Kaneeltaling tussen de Slobeenden. Verder 1 Slechtvalk en 1 Grote Zaagbek. Op 21 december waren op de plas 10 Nonnetjes, 2 Bonte Kraaien, 12 Brandganzen en nog steeds 2 Geoorde Futen en 1 Waterpieper aanwezig. Op 22 december vlogen een Slechtvalk en een Havik over. 's Ochtends verbleven 225 Kleine Zwanen. Op 27 december is de Roerdomp weer gezien. Op 28 december kwam tot tweemaal toe een juveniele Slechtvalk jagen. Verder verbleven 3 Geoorde Futen, 1 Dodaars, 7 Nonnetjes, 12 Pijlstaarten, 4500 Smienten, 4500 Kieviten en 1 Bonte Kraai. Op 31 december waren 285 Kleine Zwanen aanwezig (waaronder 18 juveniel en 2 met kleurring), 500 Grauwe Ganzen, 6 Sneeuwganzen, 1 Indische Gans, 1 Casarca, 275 Wintertalingen, 183 Slobeenden en 1 Roerdomp. In Vlietland zat een vrouwtje Groene Specht.
Op 21 november en 5 december is op de Vogelplas een Stormmeeuw met kleurringen gezien (links: rood/alu, rechts: groen/zwart/wit). De vogel blijkt een mannetje dat op 25 mei 1999 als broedende vogel geringd is in Polen (Tyrzyn, 100 km zuid van Warschau).

Op 5 december is ook een adulte man Geelpootmeeuw met groene ring E274 gezien. De vogel is op 31 mei 1996 in Europoort geringd, en wordt deze winter ook bij de visafslag bij Scheveningen waargenomen.


November 1999

Op 1 november verbleven 2 Waterpiepers op het slik. Op 2 november waren ze ook nog aanwezig. Verder die dag 76 Canadese Ganzen, 32 Bergeenden en 34 Zwarte Ruiters. Op 4 november is de Roerdomp weer gezien. Op 5 november was er trek van Koperwiek, Graspieper en Veldleeuwerik. Verblijvend 2 Geoorde Futen, 1 Rosse Stekelstaart, 1 Bontbekplevier en 1 Waterpieper. Op 7 november werden 47 Bergeenden, 27 Pijlstaarten, 182 Krakeenden, 518 Slobeenden, 750 Wintertalingen en 594 Kuifeenden geteld. Een groep van 12 Rotganzen trok zuidwaarts. Verder 1 Lepelaar, 15 Kluten, 19 Zwarte Ruiters, 2 Tureluurs, 1 Witgatje, 4 Goudplevieren, 15 Bonte Strandlopers, 5 Waterpiepers, 1 Oeverpieper en 2 Ringmussen. Op 8 november waren er 2 Oeverpiepers en 1 Bontbekplevier, en vloog een Pimpelmees door een kijkgat de vogelkijkhut in. Op 10 november is de Roerdomp weer gezien. Op 11 november werden de eerste 3 Nonnetjes gezien. Op 12 november was er trek van Kramsvogels en Merels, ook vlogen 1 Grote Gele Kwikstaart en 1 Barmsijs over. Op de slikplaat zaten tussen 2000 Kieviten 1 Goudplevier, 1 Kluut, 8 Bonte Strandlopers en 4 Ringmussen. Verder verbleven 635 Kuifeenden, een nieuw record. Bij de jachthaven van Vlietland was de Groene Specht weer present. In de polder ten noorden van Vlietland verbleef 1 Slechtvalk. Op 13 november vloog de Roerdomp de Kniplaan over. Aan het eind van de dag waren op de Vogelplas 3500 Smienten, 6000 Stormmeeuwen, 4000 Kokmeeuwen en 1500 Zilvermeeuwen aanwezig. Op 14 november verbleven 140 Goudplevieren en een jagende Slechtvalk. Op 15 november is de groep Goudplevieren aangegroeid tot 326. Een Roerdomp zat in de rietkraag aan de Vlietzijde, vanuit de kijkhut gezien rechts van de kassen. Op 19 november waren 1 Rosse Grutto, 1 Bontbekplevier en 3 Waterpiepers aanwezig. Op 20 november was een juveniele Slechtvalk fanatiek maar zonder succes aan het jagen op een Kievit. Op 21 november rond het middaguur wederom 1 Slechtvalk, dit keer jagend op Wintertaling. Verder die dag 1 Roerdomp, 2 Kemphanen, 3 Waterpiepers, de eerste Grote Zaagbek, 490 Grauwe Ganzen, 81 Canadese Ganzen en 3 Waterrallen. Op 22 november verbleven 390 Goudplevieren. Op 23 november waren 1 Grote Zaagbek, 1 Groene Specht, en minimaal 3 Sperwers aanwezig. Op 26 november nog immer 3 Geoorde Futen, 1 Grote Zaagbek en 1 Bonte Kraai. Op 27 november verbleef 1 Roerdomp recht tegenover de kijkhut, 17 Kemphanen en 260 Grauwe Ganzen. Op 28 november was de Bonte Kraai weer present. Verder 2500 Kieviten, 360 Slobeenden, 2 Slechtvalken, 2 Waterpiepers, 1 Oeverpieper en 8 overvliegende Rotganzen. Op 29 november weer 1 juveniele Slechtvalk.


Oktober 1999

Op 3 oktober waren nog steeds 3 Visarenden te zien, een paartje en een juveniel. Verder verbleven 4 Geoorde Futen, 420 Krakeenden, 360 Wintertalingen, 630 Slobeenden, 23 Zwarte Ruiters, 1 late Oeverloper en op de slaapplaats 30 Wulpen. Tussen de 15 Bonte Strandlopers zaten nog 3 Kleine en 2 Krombekstrandlopers. Op 4 oktober waren 2 juveniele Visarenden aanwezig en 31 Lepelaars (13 met kleurringen). Op 6 oktober nog immer 3 Visarenden aanwezig. Verder die dag 93 Zwarte Ruiters en trek van Koperwieken, ZanglijstersGraspiepers en enkele Kepen. Op 8 oktober verbleven 1 Casarca en 1 Visarend. Op 9 oktober waren 1 Indische Gans en nog immer 2 juveniele Visarenden aanwezig. Op 10 oktober verbleven 2 Casarca's en 5 Indische Ganzen. In de loop van de ochtend begon de zangvogeltrek, met 400 Koperwieken, enkele Kramsvogels, 1 Boerenzwaluw, 40 Graspiepers en tussen de Witte Kwikstaarten ook 1 Grote Gele Kwikstaart. Verder verbleven  2 Brilduikers, 3 Visarenden, 72 Zwarte Ruiters, 2 Kleine Strandlopers, 5 Waterrallen en 1 IJsvogel. Een Slechtvalk vloog over naar het oosten, 22 Pijlstaarten naar het zuiden.


IJsvogel, 10-10-1999

Op 11 oktober wederom een show door 3 Visarenden, waarvan de geringde juveniel weer vlak voor de hut. Ook kwamen achtereenvolgens 1 man en 1 vrouw Slechtvalk langs. Verder ruim 90 Zwarte Ruiters.


Juveniele visarend, 10-10-1999
(Foto ? Ab van der Burg)

Op 14 oktober vloog een Oeverpieper langs en verbleef een Kleine Rietgans. Op 15 oktober werd 's middags tweemaal een overvliegende Rode Wouw gezien. Op 16 oktober kwamen de eerste 2 Kleine Zwanen langs en vloog 1 Slechtvalk langs. 's Ochtends trokken 800 Aalscholvers zuidwaarts, 's middags vlogen 7 Buizerds over.  Op 17 oktober verbleven 26 Kemphanen. Op 18 oktober waren 32 Kleine Zwanen en 2 Rosse Stekelstaarten present. Die dag ook 2 Visarenden, 2 overvliegende Ooievaars, 3 Sperwers en zo'n 3000 Kieviten. Op 20 oktober verbleef 1 Waterpieper en 2 Kluten. Op 22 oktober verbleef een vermoedelijke Havik en werd de eerste Bonte Kraai gezien. Verder 1 Bontbekplevier, 2 Brilduikers en 4 Geoorde Futen. Op 23 oktober kwam weer 1 Slechtvalk langs en verbleven 57 Kemphanen. Op 24 oktober werd een Roerdomp, 1 Havik en 1 Koereiger gezien. Op 25 oktober verbleven 15 Bonte Strandlopers, 2 Kluten en 87 Zwarte Ruiters. Op 29 oktober is weer 1 Slechtvalk gezien. Verder 115 Goudplevieren, 22 Pijlstaarten en 1 Bonte Kraai. Op 30 oktober verbleven 's ochtends 87 Kleine Zwanen. 's Middags werd weer 1 Bonte Kraai gezien, een record-aantal van 594 Kuifeenden. Verder 1 Slechtvalk en trek van Kolganzen. Op 31 oktober is wederom een Waterpieper gezien. Een Kleine Mantelmeeuw kreeg een Watersnip te pakken. Verder die dag een Kanoetstrandloper en 1 Sneeuwgans.


September 1999

Op 3 september waren 's avonds 1 Grote Zilverreiger, 420 Krakeenden, 100 Wintertalingen, 10 Kleine Strandlopers, 13 Krombekstrandlopers, 20 Kemphanen, 30 Zwarte Ruiters en 1 Geelpootmeeuw aanwezig. Op de slaapplaats arriveerden 4.600 Kokmeeuwen en 13.000 Spreeuwen.


Grote Zilverreiger, 4-9-1999


Op 4 september was de Grote Zilverreiger nog ter plekke. Ook verbleef de derde Reuzenstern van de zomer. In Vlietland is een IJsvogel gezien. Op 5 september verbleef 1 Goudplevier tussen 1300 Kieviten. De Grote Zilverreiger is niet meer gezien. Op 8 september vloog 1 IJsvogel voor de observatiehut langs. Op 10 september waren nog 20 Lepelaars en 1 Bruine Kiekendief aanwezig. Op 11 september verbleef 1 Kanoetstrandloper en nog 1 Kluut. Verder 4 Bontbekplevieren, 4 Witgatjes en 1 Rosse Stekelstaart. Op 14 september waren nog altijd 34 Lepelaars aanwezig. Vanaf 15 september verbleef 1 Visarend. Op 17 september verbleven er 6 Zomertalingen, 1 Boomvalk, 1 Kanoetstrandloper en 30 Bonte Strandlopers. In Vlietland vloog een jagende Ransuil. Op 19 september verbleven nog steeds 1 Kanoetstrandloper en 1 Geoorde Fuut. Een groep van 14 Lepelaars, waarvan 3 met kleurring, verbleef kortstondig; wellicht doortrek van waddenvogels. Tussen 353 Nijlganzen zaten 's ochtends 2 Casarca's. Verder verbleven 20 Pijlstaarten, 160 Wintertalingen, 1 Zilverplevier, 5 Kleine Strandlopers en bij de Kniplaan 4 rondvliegende Buidelmezen. In het zuidwestelijke rietveld verbleef een Paapje. 's Middags kwam een juveniele Visarend vlak bij de schuilhut jagen; bij de vierde duik was het raak. Toen de vogel met de prooi wegvloog richting Duivenvoorde werd een tweede Visarend gezien. Tenslotte trok die dag 1 Wespendief en 1 Grote Gele Kwikstaart over. Op 20 september was een adulte Visarend weer ter plekke. Op 21 september verbleef nog steeds 1 Krombekstrandloper. Op 22 september vloog een IJsvogel over de Vliet, ter hoogte van Vlietland. Op 23 september verbleven 1 Geelpootmeeuw en 2 Zilverplevieren. Op 24 september 's ochtends een verblijvende Slechtvalk op de slikplaat en kort na elkaar 2 Visarenden. Verder waren nog steeds 1 Geelpootmeeuw en 1 Zilverplevier aanwezig. Op 25 september verbleven 7 Buidelmezen bij de Kniplaan, in het riet achter de uitkijktoren.


Buidelmees, 25-9-1999

Een Ooievaar streek neer op de zuidelijke dijk. Verder 28 Zomertalingen, 1 Grasmus, 1 Tuinfluiter, 2 Matkoppen, 40 Zwarte Ruiters, 2 Paapjes, 1 Tapuit en 2 Visarenden. Overtrekkend werden 1 Grote Gele Kwikstaart, 18 Witte Kwikstaarten en 3 Bruine Kiekendieven gezien. 's Ochtendsvroeg verbleven, net als eerder in de maand, weer 7 Sneeuwganzen. Op 26 september nog immer 1 Visarend, 1 Zilverplevier, 69 Canadese Ganzen en 4 Lepelaars. Op 28 september nog steeds 1 Tapuit, 2 Geoorde Futen, 1 Zilverplevier en 2 Kleine Strandlopers. Op 29 september waren 3 Visarenden ter plekke, waarvan 1 geringde juveniel, die de buizen voor de kijkhut gebruikt om zijn prooi, kleine ruisvoorns, te eten. Die dag ook 1 Wespendief overtrekkend.

 
Visarend heeft een ruisvoorn gevangen, 29-9-1999

Op 30 september verbleven 2 Bontbekplevieren, 10 Lepelaars (5 geringd), 2 Krombekstrandlopers en 2 Visarenden.

De geringde visarend blijkt van Finse afkomst te zijn. Helaas was de aflezing van de aluminium ring niet compleet, dus is het niet tot een individu te herleiden. Combinatie van 2 aflezingen levert M348x7 op;  dit komt overeen met de nummers van 6 dit jaar geringde jonge Finse visarenden.

Augustus 1999

Op 1 augustus verbleef op het slik een Kleine Zilverreiger, later wegvliegend naar Vlietland. Op 2 augustus waren nog steeds 2 Poelruiters aanwezig, tezamen met 6 Witgatjes, 40 Kemphanen, 3 Geoorde Futen en 1 Zwarte Stern. Op 3 augustus zijn weer botulisme-slachtoffers geraapt. Het waren 85 vogels, vooral Kemphanen en jonge Kokmeeuwen. Ook werd een jonge bunzing gevonden. Op de plas verbleven die dag 2 Reuzensterns, 1 Witvleugelstern, 3 Zwarte Sterns en 300 Grauwe Ganzen. Op 4 augustus waren de Reuzensterns nog aanwezig. Het bleek te gaan om 1 juveniel en 1 adult. Ook de Witvleugelstern was er nog. Het aantal Poelruiters was toegenomen tot 3. Verder 1 Porseleinhoen, 4 Waterrallen, waarvan 1 met pulli, 1 Krokodilwachter (wilde afkomst niet waarschijnlijk), 1 Temmincks Strandloper, 6 Kleine Strandlopers, 2 Krombekstrandlopers, 65 Lepelaars en 1 overvliegende Halsbandparkiet. Op 5 augustus waren alle zeldzaamheden nog aanwezig. Op 6 augustus verbleef 's avonds een Ransuil in een wilg op de spreeuwenslaapplaats. Op 8 augustus waren de Reuzensterns en de Krokodilwachter nog aanwezig. Verder 91 Lepelaars, 1 Smient, 25 Bergeenden, 6 Zomertalingen, 7 Geoorde Futen, 5 Dodaarzen, 2 Zwarte Sterns en 1 Boomvalk. Op 9 augustus werd de Krokodilwachter mishandeld door een mantelmeeuw. Op 13 augustus is weer naar botulisme-slachtoffers gezocht. Ruim 200 dode vogels zijn geruimd, nu vooral veel eenden. Ook de Krokodilwachter zat erbij. Op de plas waren 5 Bruine Kiekendieven (paar met 3 jongen) en 1 Waterral aanwezig. Rechts van de kijkhut riepen Baardmannetjes in het riet. Op 17 augustus waren 44 Lepelaars en 65 Aalscholvers ter plekke. Op 19 augustus waren er 's avonds 2 jagende Boomvalken en in Leidschendammerhout 2 alarmerende Bosuilen. Op 20 augustus zijn bij de vierde raapactie 153 botulismeslachtoffers geraapt, vooral Wilde Eend en Wintertaling. Een Lepelaar is naar vogelasiel de Wulp gebracht. Op 22 augustus verbleven 3 Geoorde Futen, 5 Dodaarzen, 350 Grauwe Ganzen, 1 Indische Gans, 224 Slobeenden, 131 Krakeenden, 2 Pijlstaarten, 1 Smient, 6 Zwarte Sterns, 14 Zwarte Ruiters, 2 Groenpootruiters en 1 Kleine Strandloper. In het riet rechts van de hut riepen Baardmannetjes. Vanaf de uitkijktoren waren 2 Waterrallen te horen. Op 23 augustus is een Visarend gezien. Op 28 augustus waren 5 Geoorde Futen, 30 Lepelaars, 20 Smienten, 17 Zomertalingen, 2 Krombekstrandlopers, 3 Kleine Strandlopers, 14 Oeverlopers en 7 Zwarte Sterns aanwezig. Op 29 augustus verbleven 2 Paapjes in Leidschendammerhout.


Krokodilwachter, 13-8-1999


Juli 1999

Op 2 juli waren 's avonds 42 Lepelaars aanwezig. Op 3 juli waren 7 Zwarte Ruiters, 10 Kemphanen, 2 Bosruiters, 3 Witgatjes en 1 Krombekstrandloper aanwezig. De kolonie Visdieven is gegroeid naar zo'n 50 paar.  1 Ooievaar vloog over. Op 6 juli waren 37 Lepelaars, 13 Kemphanen en 2 Bonte Strandlopers aanwezig. Bij de Kniplaan verbleef een groep van 25 Groenlingen. Op 7 en 9 juli werd 's avonds een Zwartkopmeeuw met jong gezien. Op 11 juli werd wederom een bunzing gezien. Een paar Bruine Kiekendieven heeft inmiddels 2 jongen. Verder die dag 3 Witgatjes. Op 12 juli werden de eerste Pijlstaart en de eerste Watersnip gezien. Verder 5 Smienten, 25 Zwarte Ruiters, 30 Kemphanen, 2 Bonte Strandlopers, 1 Geelpootmeeuw, en een Rosse Stekelstaart met jong. Op 16 juli werden 36 Lepelaars, 43 Kemphanen, merendeels mannetjes, en 7 Bonte Strandlopers geteld. Op 21 juli werd de Rosse Stekelstaart met 2 jongen gezien. Die dag ook 1 vrouwtje Steltkluut en 2 overtrekkende Wespendieven.  Op 23 juli is naar botulisme-slachtoffers gezocht. Er werden ruim 60 vogels gevonden, 1 juveniele Lepelaar is naar het vogelasiel in Den Haag gebracht. Net als op de Vogelplas heeft ook in de Meeslouwerpolder de Bruine Kiekendief met succes gebroed. Op 25 juli zijn  daar 3 jongen gezien. Op de Vogelplas Starrevaart zat die dag 1 Krombekstrandloper en 1 Steenloper. Op 26 juli waren 2 Kleine Strandlopers aanwezig, waarvan 1 adult zomerkleed, en 5 Bontbekplevieren. Ook verbleef 1 Zomertortel. Op 28 juli waren 31 Lepelaars, 5 Zomertalingen, 6 Kleine Strandlopers, 8 Zwarte Ruiters en 40 Kemphanen aanwezig. Op 29 juli waren 's avonds 2 Poelruiters aanwezig. Die dag ook 1 Krombekstrandloper en 3 Kleine Strandlopers. Op 31 juli nog steeds 2 Poelruiters. Verder vlogen 2 Ooievaars over, zwom 1 vrouwtje Rosse Stekelstaart rond met 4 jongen en verbleven 64 Lepelaars en 1 juveniele Brilduiker.


Juni 1999

Op 1 juni werd de Krooneend nog gezien. Op 3 juni zat rechts van de kijkhut een paartje Rosse Stekelstaarten met 2 jongen. Op 5 juni waren nog steeds 2 Steltkluten aanwezig, nu bij de uitkijktoren. Op 6 juni verbleven 5 Lepelaars, 3 Bruine Kiekendieven en 2 Groenpootruiters; 1 Ooievaar vloog over. Op 8 juni verbleven 2 Paapjes in Vlietland bij de Kniplaan. Op de Vogelplas verbleven 6 Lepelaars, 15 Kluten en 1 vrouwtje Kemphaan. Op 13 juni waren op de slaapplaats 1100 Grutto's aanwezig. Verder verbleven die dag 13 Lepelaars, 120 Krakeenden, 17 Tureluurs, 1 Bosruiter en 2 Zwarte Ruiters. Op het droogvallend slik nestelden 3 paar Kluten en zo'n 20 paar Visdieven. Op 18 juni verbleven 20 Lepelaars en 3 Zwarte Ruiters. Op 20 juni verbleven op de slaapplaats 85 Tureluurs, 1180 Grutto's en 5 Wulpen. Inmiddels broeden 4 Kluten op het droogvallend slik. Verder 5 Zomertalingen, 1 Kleine Plevier en 1 Boomvalk. Op 23 juni zat in de Meeslouwerpolder bij de uitkijktoren een IJsvogel. Op de Vogelplas verbleef een mannetjes Kemphaan. Een bunzing stak aan de zuidkant van de plas het fietspad over. Ten zuiden van de bosaanplant is een Patrijs gezien. Op 30 juni verbleven 's avonds 1 Zwartkopmeeuw, 1100 Grutto's, 5 Zwarte Ruiters, 4 mannetjes Kemphanen en 30 Lepelaars.


Paar Rosse Stekelstaarten met 2 jongen, 3-6-1999
(Foto ? Ab van der Burg)


Mei 1999

Op 1 mei waren er eerste waarnemingen van Boomvalk en Huiszwaluwen. 's Avonds verbleven 200 Dwergmeeuwen. Op 2 april waren nog 110 Dwergmeeuwen aanwezig, vergezeld door 4 Zwarte Sterns. Die dag ook 2 Kluten en 3 Lepelaars. In Vlietland zongen 3 Nachtegalen. Op 5 mei is de eerste Geoorde Fuut met jong gesignaleerd. Die dag ook nog steeds 75 Dwergmeeuwen aanwezig. Op 8 mei werden 2 parende Zwartkopmeeuwen gezien. Op 9 mei was een Nachtegaal in de bosaanplant vlak ten zuiden van de Vogelplas te horen. Die dag ook de eerste Grasmus en Braamsluiper. Nog steeds verbleven 3 paar Smienten op de plas. Verder 32 Geoorde Futen, baltsende Sperwers, 6 Zwarte Sterns, 1 overvliegende Ooievaar en 2 Lepelaars. Op 13 mei vloog een paar Buizerds roepend rond. Op 14 mei zat achter de uitkijktoren een paar Bergeenden met jongen. Op 16 mei verbleven 6 Lepelaars en een paartje Zomertalingen. Op 24 mei verbleven 900 Gierzwaluwen en enkele Oeverzwaluwen. Verder nog steeds 2 paar Smienten, 1 Zomertaling, 1 Waterral, 1 Bontbekplevier, 2 Blauwborsten, de eerste Tafeleend met jongen, en overvliegend de eerste Halsbandparkiet voor het gebied. Op de slaapplaats alweer 30 Grutto's. Op 28 mei was 1 Dwergstern aanwezig. Op 29 mei was het aantal Grutto's al opgelopen tot 430. Ook 100 Nijlganzen en 2000 Spreeuwen hadden op de Vogelplas een slaapplaats.  Overdag verbleven 13 Bergeenden, 3 Zomertalingen, 74 Krakeenden (merendeel mannetjes), 9 Smienten, 1 Krooneend, 10 Kluten, 4 Kemphanen, 23 Tureluurs, 1 Groenpootruiter en 11 Bosrietzangers. Op het droogvallende slik waren 2 Kluten, enkele Visdieven en een Kleine Mantelmeeuw aan het nestelen. Verder was op de slikplaats ook 1 Steltkluut aanwezig, foeragerend bij de kolonie Kokmeeuwen. 's Ochtends zong een Wielewaal in de populieren ten zuiden van de plas. Langs het mossenveldje is een groep rietorchissen verschenen. Op 30 mei waren er 6 Zomertalingen en 2 Kleine Plevieren. Op 31 mei waren 's avonds 2 Steltkluten aanwezig.

Steltkluut, 29-5-1999
Steltkluut, 29-5-1999


April 1999

Op 2 april verbleven 387 Slobeenden, 6 Zomertalingen en maar liefst 44 Geoorde Futen. Op 3 april zaten tussen de 50 Grutto's weer 10 IJslandse Grutto's. Bij de uitkijktoren zat een paartje Baardmannetjes. Er vlogen 2 mannetjes Bruine Kiekendief rond. Verder die dag de eerste waarneming van Boerenzwaluwen en Rietzangers. Op 5 april waren weer Visdieven present. Een Zwartkopmeeuw verdween in de kolonie Kokmeeuwen langs het fietspad. Het paartje Rosse Stekelstaarten is aan het baltsen. Op 8 april had een paar Grauwe Ganzen al jongen. Die dag zijn ook 34 Geoorde Futen geteld; vanaf de dijk langs het fietspad waren twee nesten te zien, midden in de kolonie Kokmeeuwen. Op 10 april de eerste Gele Kwikstaart en Zwartkoppen, en 3 Rosse Stekelstaarten. Verder 3 baltsende Bruine Kiekendieven, 6 Zomertalingen en 2 Blauwborsten. Op 11 april was de Zwartkopmeeuw nog steeds aanwezig. Op 13 april waren 2 Dwergmeeuwen en 2 paartjes Rosse Stekelstaarten aanwezig. Op 16 april zongen de eerste Kleine Karekieten. Verder 1 Lepelaar, 4 Zomertalingen, 2 Zwartkopmeeuwen en 4 Dwergmeeuwen. Op 17 april zong in Vlietland een Nachtegaal. Op de Vogelplas Starrevaart is de Bruine Kiekendief met nestbouw begonnen. Verder 4 Dodaarzen, 44 Geoorde Futen (inmiddels vier nesten zichtbaar), 7 Pijlstaarten, 2 Zwartkopmeeuwen, 1 Baardmannetje, 2 Blauwborsten, en doortrek van Graspiepers, 4 Kemphanen en 1 Witgatje. Op 23 april zijn 42 Geoorde Futen geteld. Van de aanwezige Grauwe Ganzen hadden 16 paar inmiddels jongen. Verder die dag ook 6 Pijlstaarten, 1 Waterral en 80 Grutto's. Op 25 april verbleef 1 Tapuit en is de eerste Bosrietzanger gehoord. Op 28 april verbleven 15 Dwergmeeuwen, 2 paartjes Bruine Kiekendief, 12 Smienten, 5 Pijlstaarten en 1 Groenpootruiter. Die dag ook de eerste waarneming van Tuinfluiters en Gierzwaluwen. Bij de jachthaven in Vlietland zong nog steeds een Nachtegaal. Op 30 april verschenen de eerste Koekoeken, en in Vlietland de eerste Sprinkhaanzanger.

Geoorde Fuut op nest, 17-4-1999
Geoorde Fuut op nest, 17-4-1999


Maart 1999

Op 4 maart waren 6 Lepelaars aanwezig. Die dag ook 1 Geoorde Fuut, 1 juveniele Havik en 3 Rosse Stekelstaarten. Op 5 maart waren nog steeds 20 Brilduikers en 400 Grutto's aanwezig. Op 6 maart verbleven op de Vogelplas 2 Geoorde Futen, 7 Lepelaars en een mannetje IJseend. In Vlietland vlogen 3 Dwergmeeuwen en een adulte Drieteenmeeuw rond. Op 11 maart was er de eerste waarneming van 2 Kluten. Op 12 maart verscheen 1 Bruine Kiekendief en 1 Oeverloper. De Rosse Stekelstaarten waren aan het baltsen. Op 13 maart zongen in Vlietland de eerste Tjiftjaffen. Op 14 maart was op de Vogelplas Starrevaart 1 Bokje, 1 Waterral, 2 Baardmannetjes en een paar Staartmezen aanwezig. Er trokken 4 Bonte Strandlopers langs en de Roerdomp was nog steeds ter plaatse. Op 16 maart waren er alweer 6 Geoorde Futen. Op 17 maart zijn 1 Kleine Strandloper, 1 Havik, de eerste Zwartkopmeeuw en de eerste Blauwborst gezien. Verder nog steeds 2800 Smienten, 11 Pijlstaarten en 14 Brilduikers. Op 18 maart is de eerste Zomertaling gesignaleerd. Op 19 maart zijn 11 Geoorde Futen en 8 Kluten geteld. Op 20 maart verbleven 2 Zwartkopmeeuwen op de meeuwenslaapplaats. Op 27 maart verbleven 1 Roerdomp, 17 Geoorde Futen, 1 Bruine Kiekendief, 1 Zwartkopmeeuw en 2 Blauwborsten. Op 28 maart waren 8 Dodaarzen, 1 Lepelaar, 310 Slobeenden, 1 Zomertaling, een paartje Rosse Stekelstaarten, 700 Grutto's, waartussen ook IJslandse Grutto's, 2 Zwarte Ruiters en 1 Kemphaan aanwezig. In de bosaanplant zong de eerste Fitis.


Februari 1999

Op 4 februari was de Sneeuwgans nog present. Op 9 februari is de eerste Lepelaar gesignaleerd. Op 10 februari was deze nog present, tezamen met 1 Roerdomp, 160 Kleine Zwanen, 2 Grote Zaagbekken, 1 Indische Gans, 3 Pijlstaarten, 21 Nonnetjes en 5 Waterpiepers. Op 12 februari is een Rosse Stekelstaart gezien. In de Meeslouwpolder vloog een Roodkeelduiker langs. Op 14 februari werden 230 Kleine Zwanen geteld. Op de bijna geheel bevroren Vogelplas verbleven 4600 Smienten, 2 Grote Zaagbekken, 3 Toendrarietganzen, 27 Kolganzen, 135 Grauwe Ganzen, 1 Blauwe Kiekendief, 1 Grutto en 2 Bonte Kraaien. In Vlietland waren 150 Wintertalingen, 19 Brilduikers en 5 Dodaarzen aanwezig. Op 18 februari waren er 2 Lepelaars en 1 juveniel vrouwtje Havik, jagend op Meerkoeten. Ook op 20 februari is de Havik gezien. Verder die dag 30 Grutto's en een Roerdomp. Op 21 februari waren 1 Rosse Stekelstaart en 16 Brilduikers aanwezig, en zat de Roerdomp wederom op zijn vaste stek tegenover de schuilhut. Op 23 februari is vlak voor de schuilhut een Zeekoet gezien. Op 24 februari is deze niet meer aangetroffen. Die dag wel 1 Havik, 1 Roerdomp en 60 Grutto's. Op 28 februari was het aantal Grutto's gegroeid tot 500. Verder die dag de eerste Geoorde Fuut (in zomerkleed), 2 Roerdompen, 2 Grote Zaagbekken, 22 Nonnetjes, 18 Brilduikers, 1 Rosse Stekelstaart en 1 Bonte Strandloper.

Sneeuwgans, 4-2-1999
Sneeuwgans, 4-2-1999


Januari 1999

Op 3 januari is op de Vogelplas Starrevaart een Roerdomp gezien. Op 5 januari waren 13 Nonnetjes en 6 Brilduikers aanwezig. In Leidschendammerhout verbleef een Tjiftjaf. Op 6 januari verbleven op de Vogelplas 54 Kleine Zwanen, 38 Canadese Ganzen, 11 Bergeenden, 3 Rosse Stekelstaarten en 1 Roerdomp. Op 10 januari waren 158 Kleine Zwanen, 31 Nonnetjes en 230 Wintertalingen aanwezig.  Er trokken 285 Kolganzen en 56 Kramsvogels over. Boven het rietveld was een Blauwe Kiekendief aan het jagen. Een passerend juveniel vrouwtje Havik zorgde voor paniek op de plas. Op 13 januari was de Blauwe Kiekendief nog present. In de Meeslouwerpolder was die dag een Roodkeelduiker aanwezig. De Havik is ook op 14 januari weer gezien. Verder 150 Kleine Zwanen, 1 Roerdomp, 1 Dodaars, 1 Groene Specht en 2 Waterpiepers. Op 16 januari was er 1 Grote Zaagbek, 1 Rosse Stekelstaart en 7600 Smienten. Op de slaapplaats weer zo'n 22000 Kokmeeuwen, 11000 Stormmeeuwen en 1500 Zilvermeeuwen. Op 18 januari waren er 's ochtends 2 Roerdompen, 179 Kleine Zwanen, 55 Kolganzen, 3 Grote Zaagbekken en 3 Waterpiepers. Op 23 januari is de eerste Grutto gezien. Op 24 januari verbleven 3 Tureluurs. Op 27 januari is de Blauwe Kiekendief weer gezien en verbleef kortstondig 1 Rotgans. Ook op 29 januari was 1 Rotgans aanwezig. Die dag ook 2 Zwarte Zwanen en 2 Rosse Stekelstaarten. Op 30 januari is de eerste Bruine Kiekendief alweer gezien. Op 31 januari waren 2 Taigarietganzen en 1 Sneeuwgans aanwezig. Verder 176 Kleine Zwanen, 6 Pijlstaarten, 30 Nonnetjes en 2 Grote Zaagbekken. Een Roerdomp zat zoals vaker goed zichtbaar in de rietkraag tegenover de schuilhut (vanuit de hut gezien midden voor de kassen langs de Vliet).

Roerdomp in de telescoop, 11-2-1999
Roerdomp in de telescoop, 11-2-1999


Lijst van waarnemers

De volgende mensen hebben in 1999 met hun waarnemingen bijgedragen aan deze rubriek (waarvoor dank!):
Guido Aijkens
Jan Bais
Arnold van Berge Henegouwen
J. Boogmans
Ronald van den Bos
Ab van der Burg
Jaap Engberts
Aad van der Ent
Cobi Greve
Lex van Groningen
Adri de Groot
Jacky Heemskerk
Hugo de Heer
Jolande Hibels
Carol Honsbeek
Adrian Johnston
Bram & Wim ter Keurs
Wim Kolber
Bob de Lange
Danny Laponder
Winfried van Meerendonk
Henk Merts
Nico Metaal
Luuk Punt
Willem Renema
Ellen Sandberg
Sjaak Schilperoort
Ben Smit
Jan van Spijker
Jelle Steenbergen
Rein & Wouter Strijker
Rob Tolk
Bert Zaalberg
Aad Zevenhoven