Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zorgen over vogelstand Vlietland

VLIETLAND - De broedvogelstand in de Vogelplas Starrevaart in recreatiegebied Vlietland volgt de landelijke tendens, dat bet aantal watervogels tamelijk constant blijft, maar bet aantal weidevogels nog steeds afneemt. De huiszwaluw is zelfs helemaal verdwenen.

Daarbij valt een vergelijking van de broedresultaten van de 'vaste schaarse broedvogels' in de vogelplas met die in de voormalige Meeslouwerpolder in, het nadeel van de huidige situatie uit. In de Meeslouwerpolder telde men destijds 16 soorten met in totaal 71 broedparen; in de Starrevaartplas hebben dit jaar slechts 10 soorten gebroed met in totaal 47 broedparen, aldus het verslag 'Broedvogels in de Vogelplas Starrevaart in 1998' van de hand van Sjaak Schilperoort.

Futen

Opvallend was wel het grote aantal geoorde futen, in totaal 16 broedparen, evenveel als van de grauwe gans. Verder is de in deze contreien zeldzame, uit Amerika afkomstige rosse stekelstaart gesignaleerd, die eveneens met succes heeft gebroed, terwijl na enkele jaren afwezigheid ook de bruine kiekendief weer werd gesignaleerd. Daar staat tegenover dat het porseleinhoen en de waterral het dit jaar lieten afweten.

Overigens is de teruggang in het aantal broedparen (725 tegen 783 vorig jaar) niet zo dramatisch als men weet dat het voornamelijk veroorzaakt wordt door de geslonken kolonie kokmeeuwen.

Incidenteel

Verder waren er de incidentele gasten. Zo heeft net als vorig jaar een tiental lepelaars overzomerd, maar nestbouw is niet geconstateerd. Het aandeel van de grauwe gans nam toe van 8 naar 16 broedparen, terwijl ook de knobbelzwaan het goed deed: van 3 naar 6 paren. Verder werden er twee paar bergeenden gesignaleerd (een in de Starrevaartplas en een in de Meeslouwerpolder), een paar smienten en een paar krooneenden, hoewel het vrouwtje daarvan niet werd waargenomen. Verder bouwden een kluut en een tiental visdiefjes nesten op de droogvallende slikplaatjes, maar door hevige regenval in juli werden deze nesten vernield. Wei broedde een kluut succesvol langs de Kniplaan, aan de oever van de Meeslouwerpolder.

De weidevogels laten zoals gezegd een gestage teruggang zien: scholekster van 17 naar 10 paren, de tureluur van 4 naar 2 paren. De toename van riet is daarentegen oorzaak van een toename van o.a. de rietzanger en bosrietzanger, de kleine karekiet en de rietgors. Verder werd een baardmannetje met jongen gezien.

Ook in de bosaanplant is een brede toename van vogelsoorten als zwartkop, tjiftjaf, roodborstje, merel en pimpel- en koolmezen vast te stellen. Het winterkoninkje is de verliezen van de strenge winter van '97 alweer te boven: het aantal broedparen nam toe van 4 naar 14. Verder waren de sperwer en de buizerd weer present, maar er werden geen nesten gevonden. Ook niet (meer) van de ransuil die er enkele jaren gebroed heeft.


Vogels te over op Vlietland, maar welke?...


Nijlganzen vliegen weg.


Nijlganzen, vanwege hun dominantie eigenlijk ongewenste
gasten fourageren bij de vogelplas (fotografie: R. Engel).


Uit: "Groot Voorschoten" - dd. 12 november 1998