Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zienswijze t.a.v. voorgenomen bestemmingsplan 'Vlietland Noordoost'

Aan de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

10 februari 2005

Reactie van VWG Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Haagse Vogelbescherming op het voorgenomen bestemmingsplan 'Vlietland Noordoost'.


Geachte raad,

De Vogelwerkgroep Vlietland heeft kennisgenomen van het in de aanhef van deze brief bedoelde ontwerpbestemmingsplan en daarover ook overlegd met Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Haagse Vogelbescherming. Onze werkgroep wil graag het volgende naar voren brengen.

Vlietland kent een zonering van intensieve recreatie aan de noordzijde naar extenstieve recreatie en natuur in het zuiden. De ontsluiting van de intensieve recreatie vindt momenteel aan de noordzijde plaats. Vanaf de zuidzijde is het gebied voor snelverkeer niet toegankelijk. Het bestemmingsplan beschrijft dat ontsluiting van de nieuwe recreatievoorzieningen vooral gerealiseerd zal worden via aanpassingen van en langs de Rietpolderweg. Het bestemmingsplan meldt echter niet expliciet dat de bestaande zonering onverminderd gehandhaafd blijft.

Het voorgenomen bestemmingsplan bevat (in 2.3) de opmerking "De ten zuidwesten van het plangebied gelegen recreatieplas met hoge natuurwaarden vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen het gebied van de duinen en het Groene Hart." Dit klopt, en deze hoge natuurwaarden bevinden zich niet alleen in de Vogelplas Starrevaart, maar ook in het zuidelijk deel van Vlietland, vanaf de Weegsloot tot aan de Kniplaan. In dit deel van Vlietland is nog veel nat riet en moeras aanwezig, een biotoop dat in de Vogelplas Starrevaart was gepland (als vervanging van de natuurwaarden van Vlietland) maar daar nog altijd ontbreekt. Een aantal doelsoorten van de Vogelplas Starrevaart komt daarmee nog steeds in het zuidelijk deel van Vlietland voor en niet of nauwelijks in de Vogelplas Starrevaart. Met name gaat het hier om snor, grote karekiet, bruine kiekendief, waterral. Zolang de Vogelplas Starrevaart voor deze soorten nog niet geschikt is, is handhaving van deze natuurwaarden in Vlietland erg belangrijk.

Gezien het belang van Vlietland voor de natuurwaarden die we willen handhaven, verzoek ik u om in het bestemmingsplan expliciet te maken dat

  • de zonering van intensieve recreatie in het noorden naar Vlietland en extensieve recreatie en natuur in het zuiden van Vlietland onverminderd gehandhaafd blijft.
  • ontsluiting van de intensieve recreatie voor snelverkeer uitsluitend via de noordzijde (Rietpolderweg) wordt gerealiseerd
  • ook bij andere inrichtingsaspecten, zoals ontwikkeling van recreatieve functies, rekening wordt gehouden met de beschreven zonering

Met vriendelijke groet en hoogachting, en mede namens de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Haagse Vogelbescherming,

J.W. Schilperoort,
VWG Vlietland