Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Vogelplas Starrevaart heeft nieuwe wandelroute

LEIDSCHENDAM - De Vogelplas Starrevaart heeft zich ontwikkeld tot een fraai natuurgebied, waar het vogelleven welig tiert. Donderdag 27 april is een nieuwe natuurwandelroute langs de plas geopend. Door middel van panelen kan de wandelaar zich laten informeren over alles wat groeit, bloeit, vliegt en zwemt in en om de plas.

door Lilian Japing

Het was de bedoeling dat burgemeester Bloemendaal een van de panelen zou onthullen, maar door annexatieperikelen moest ze verstek laten gaan. Jan van der Meij, de voorzitter van de beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, nam de openingshandeling van haar over door een van de acht panelen langs de route te onthullen. Het was bedekt met een veelkleurig doek, dat symbolisch aangaf dat de route voor allerlei soorten wandelgangers is bestemd, zoals schoolklassen, natuurvrienden en dagrecreanten. De route kon tot stand komen dankzij een groene subsidie van de provincie Zuid-Holland. Het maakt in wezen niet uit bij welke van de acht panelen men de wandeling begint. Als men ze allemaal beeft bekeken, is men anderhalf uur verder.

De Starrevaartplas is ingericht als wetland voor broedvogels en vogels buiten het broedseizoen. Binnen de groep broedvogels is gekozen voor die soorten die in de zeventiger jaren tot de vrij schaarse tot zeer schaarse broedvogels in Zuid-Holland en Noord-Holland tot aan bet Noordzeekanaal behoorden en elk jaar weer of hoogstens ?n jaar niet in de Meeslouwerpolder tot broeden kwamen. De vogels die buiten bet broedseizoen komen, gebruiken de plas om te foerageren en uit te rusten. Ook zijn er nog enkele 'rode lijstsoorten', die in de Vogelplas Starrevaart voorkomen of kunnen voorkomen. Met deze soorten wordt bij het beheer van de plas rekening gehouden voorzover het niet in strijd is met het beheer van de doelsoorten.


Tijdens de nieuwe natuurwandelroute langs de Vogelplas Starrevaart zijn veel vogels te ontdekken die in gewone stadsvijvers allang niet meer aangetroffen worden (Foto: Fotopersdienst Van der Einde/Daniel de Groot).

Omdat de Vogelplas ook een recreatieve functie vervult, mogen ook passanten het gebied betreden, mits ze de vogels niet verstoren. Een mooi plekje om vogels te bekijken is vanuit de schuilhut, die op het eind van een soort kunstmatige landtong is aangelegd. Men kan door luikjes te openen de plas goed overzien, terwijl de vogels niet merken dat ze worden bespied.

Voorafgaand aan de openingshandeling gaf Sjaak Schilperoort een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de plas. "De beoogde vervanging van de natuurwaarde lijkt inmiddels goed te lukken" vertelt de vogelliefhebber. "Veel van de vogels die de Meeslouwerpolder bijzonder maakten zijn hier al te vinden. Het gebied is slechts 65 hectare, maar herbergt aantallen broedvogels die het gebied van nationaal belang maken, zoals de geoorde fuut en de rietzanger, de talrijke lepelaars en de kleine zwanen."

Beheersplan

De plas wordt beheerd door de Groenservice Zuid-Holland, een afdeling van de provincie, in de persoon van Frans Walthaus. "Ik ben verantwoordelijk voor alle technische zaken zoals grasmaaien, rietmaaien, begrazing door schapen en al het onderhoud: hekwerk, vogelhut, sloten en afrasteringen. Ook de bordjes van de nieuwe natuurroute horen daarbij. Alles wat er moet gebeuren wordt besproken in de beheerscommissie en staat beschreven in het beheersplan, dat nu nog in concept is. Het wordt op 10 mei aan de gemeente Leidschendam aangeboden."

De plas bestaat uit droge kreken, een nat rietveld, een ?n meter diepe grondel, een twee tot drie meter diep duikgedeelte, een waddiep en een slikplaat, die in het najaar droog valt. Langs de plas valt op dit moment volop te genieten van jong leven: ganzen- en zwanenfamilies lopen trots te paraderen met hun jongen. Wie op de panelen let en mogelijk zelf een vogelgidsje en een verrekijker meeneemt, kan veel vogels ontdekken die je in gewone stadsvijvers allang niet meer aantreft zoals de dodaars, de waterral, het porseleinhoen en de sprinkhaanzanger.


Uit: Het Weekblad van Leidschendam, 3 mei 2000