Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Wens beheerder Vogelplas:

"Veel vogels en veel mensen"

'De Vogelplas is het hele jaar open, maar het lijkt erop alsof de mensen niet 'durven' te komen'. Dit zei de heer W. ter Keurs, milieubioloog Leiden en toezichthouder van de Vogelplas Starrevaart, tijdens een op woensdag 10 mei gehouden presentatie aan de leden van de commissie voor Stadsbeheer. 'Onze wens is dat er veel vogels komen en veel mensen'. Ter Keurs wil daarnaast graag aan de Oostvlietweg een goede ontvangstruimte voor de bezoekers. De ruimte die er nu is, is te klein. Ook wil hij een kleine slikplaat aanleggen bij de Vogelkijkhut, zodat de vogels van n? dichterbij bekeken kunnen worden. Bovendien wil hij bijhouden welke vissen, amfibie? en zoogdieren zich in het natuurgebied ophouden.

door Maria Meester

Uniek 'wetland'

De heer Ter Keurs en de heer G. Houtkamp (Groenservice Zuid-Holland) gaven de commissieleden inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de Vogelplas en het huidige gebruik en beheer ervan. Over de ontstaansgeschiedenis vertelde de heer Ter Keurs dat in 1968 de zandwinning in Vlietland werd gestart. Deze zandwinning kwam in de jaren 70 stil te liggen door een afnemende behoefte aan zand. Hierdoor ontstond in de Meeslouwerpolder een uniek 'wetland' dat na nieuwe zandwinningen behouden bleef. Het gebied beslaat 65 ha. water en moeras en heeft voor de vogels een open 'holle' plas van ongeveer 30 ha. met een diepte van minder dan 1 m tot maximaal 3 m in het midden. 's Zomers valt de slikplaat van ongeveer 4 ha. droog. Om de 'holle' plas is gebied van ongeveer 35 ha. droge en natte rietvelden. Voor de bezoekers is er een wandelgraskade om de hele plas aangelegd, een vogelkijkhut langs het Duinwaterpad en een natuurwandelroute met informatiepanelen. Het doel van het 'wetland' (De Vogelplas) was om het hele jaar door zoveel mogelijk vogels aan te trekken en zoveel mogelijk mensen daarvan te laten genieten. Het ontwerp van de Vogelplas is gebaseerd op de biotoopeisen van de vogelsoorten. Voor de mensen is een rustig wandel- en recreatiegebied gerealiseerd. Inmiddels hebben veel verschillende vogelsoorten zich er genesteld die er hun broedplaats van hebben gemaakt. Maar ook buiten het broedseizoen laten bijzondere vogels zich zien. De heer Ter Keurs is er trots op dat de Vogelplas ook internationaal een succes aan het worden is, maar wat hem betreft mogen er nog meer bezoekers komen.

Publiek private samenwerking

De vogelplas is aangelegd met medewerking van de provincie Zuid-Holland, de Groenservice Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam en de particuliere natuurbescherming. Gezamenlijk vormen zij de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart. De Vogelplas kan het hele jaar door worden bezocht en veel vogelliefhebbers maken daar gebruik van. Ook kunnen groepsexcursies worden georganiseerd. De Vogelknip (de Vogelhut aan de Kniplaan) is het drukbezochte attractie en inmiddels is er langs de Kniplaan een fietspad aangelegd die dient als vogelboulevard. Om het gebied in goede conditie te houden wordt bosontwikkeling tegen gegaan en wordt de rietontwikkeling gestimuleerd door regelmatig de rietvelden en de graskaden te maaien en met schapen te beweiden. Het landschappelijk karakter van open water, riet- en slikvelden moet behouden blijven. De waterkwaliteit moet bevorderd worden, evenals de vogel- en recreatiefunctie. Het waterpeil kan worden geregeld door waterinlaat en -uitlaat, maar er wordt gestreefd naar een natuurlijk peilverloop dat hoog water in maart moet geven en laag water in september. Ook de unieke ligging moet behouden blijven evenals de doornhagen langs de Vliet.


De toezichthouder van de Vogelplas Starrevaart, wil graag meer bezoekers bij het unieke 'wetland'.

Geen jacht

Wat het faunabeheer betreft willen de beheerder geen jacht toestaan, tenzij het echt niet anders kan. De vossen die nu al gesignaleerd zijn worden dus niet afgeschoten. 'Wij geven de natuur een zekere vrijheid. Ook voor de vossen geldt dat wij er niet op gaan jagen. Het voordeel van de Vogelplas is dat er veel onderwaterstaand riet is en een vos heeft een ontzettende hekel aan water. Ze kunnen wel zwemmen, maar ze mijden het water liever', antwoordde

de heer Ter Keurs op vragen van de heer G. Belt (CDA). Visserij zal evenmin worden toegestaan en exoten worden alleen bestreden als er schade wordt aangebracht. Botulisme wordt bestreden als het onverhoopt uitbreekt.

Informatie

Op Internet is een website te vinden van de Vogelwerkgroep Vlietland (Sjaak Schilperoort: http://www.xs4all.nl/~sjaak/vwgvl/). Daarnaast is een folder in de maak en wordt een vogelkalender gerealiseerd. Ook worden vogelafbeeldingen aangebracht in de Vogelhut.


Uit: Het Leidschendamse Krantje, 18 mei 2000