Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Te weinig nat riet bij vogelplas Starrevaart

Grauwe gans neemt sterk toe

LEIDSCHENDAM - Nog een week of twee en dan breekt nabij recreatiegebied Vlietland de vogelrijkdom rondom de Vogelplas Starrevaart weer uit. Dan paraderen de ganzen en de eenden met bun nakomelingschap over de dijk terwijl de altijd hongerige buizerd geluidloos boven bun koppetjes wiekt. Maar zijn silhouet is bekend en Pa en Ma halen als ze dat zien snel de kuikens onder hun vleugels. de Grauwe Gans is trouwens verreweg het sterkst vertegenwoordigd, maar ook de Nijlganzen doen bun best. Kortom: er is rondom de Vogelplas altijd wel iets te ontdekken of te beleven, zoals de oranjeblauwe flits van het ijsvogeltje of de vos die brutaal op de loer ligt om zo'n kuiken te pakken. Bovendien mag men rondom Pasen erop rekenen dat de wilde bloemen, vooral de gele schermbloemigen, weer volop in bloei staan, wat de omgeving een feestelijke aanblik verleent. En behoeft iemand die naar de Vogelplas fietst de lammetjes langs de Oostvlietweg niet over te slaan...


De Grauwe Gans lijkt bezig zich voorgoed te vestigen
bij de Starrevaartplas (Foto: Bouwens)

De vogeltellingen op de Starrevaartplas en in Vlietland gaven vorig jaar een aanzienlijke stijging van het aantal broedparen te zien: van 726 paren in 1998 naar 975 in 1999, een stijging met bijna 35 procent. Wel met de bemerking dat bet aantal broedparen in 1997 met 783 iets hoger uitviel dan in '98. Het is een van de hoopgevende resultaten die naar voren komt uit de jaarlijkse vogeltellingen op en om de Vogelplas. Daarbij wordt opgemerkt dat liefst 64 procent van die toename valt toe te schrijven aan visdief, kokmeeuw en meerkoet. Daar staat tegenover dat enkele 'kritische' moerasvogels, zoals de snor, sprinkhaanzanger, grote karekiet en baardmannetje en niet te vergeten de roerdomp bet in '99 helemaal hebben laten afweten. Aldus de op papier gezette waarnemingen van Sjaak Schilperoort namens de Vogelwerkgroep Vlietland, welke de teruggang grotendeels wijt aan de achterblijvende ontwikkeling van het natte rietveld, waardoor het totale rietareaal (te) klein blijft en bovendien dus voornamelijk uit droog riet bestaat, dat te weinig beschutting biedt. Opvallend was dat vorig jaar maar liefst 19 paar geoorde futen werden waargenomen, wat meer dan een verdubbeling is sinds 1997. Helaas was het broedresultaat ver beneden verwachting: slechts enkele jongen zijn groot geworden. Opvallend is vooral de opmars van de Grauwe Gans, van 8 paren in '97 naar 31 vorig jaar. Van de Nijlgans werden 12 broedparen geteld, terwijl de Wilde Eend er met 66 paren ook mocht zijn. Heel opvallend is de opmars van het Visdiefje: in '97 niet waargenomen, in '98 met 10 paren aanwezig en afgelopen jaar met liefst 64 paren. Verder deden Winterkoninkje en Kleine Karekiet bet erg goed.

Tenslotte constateert de Vogelwerkgroep met voldoening dat de hosaanplant ten zuiden van de Vogelplas zich nog steeds ontwikkelt. Wat zijn uitwerking op het zangvogelbestand niet zal missen.

Overigens wordt in Vlietland geen integrale telling gehouden. Wel worden de roofvogels geteld (zo heeft een bruine kiekendief in de Meeslouwerpolder drie kuikens grootgebracht), terwijl er vier sperwernesten werden aangetroffen.


Uit: "Groot Voorschoten" - dd. 13 april 2000