Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Oude wetland weg, nieuwe komt eraan!

Vogelplas krijgt eindelijk vorm

LEIDSCHENDAM - Enkele jaren later dan gepland stevent de nieuwe vogelplas in de Starrevaartpolder nu hard op voltooiing aan. Waarmee Leidschendam en omgeving er een waardevol stukje natuur bij krijgen. Op voorhand al betiteld als de 'parel' van Vlietland. Als de vogels tenminste willen komen, maar daaraan twijfelt nauwelijks iemand. Ook de Voorschotense vogelkenner Sjaak Schilperoort niet. Hij was samen met zijn plaatsgenoot en oud-Leidschendammer Wim ter Keurs nauw betrokken bij de plannen.

door Wim Bouwens

De afronding van de vogelplas - kosten twee-en-een-kwart miljoen - is in handen van Groenservice Zuid-Holland regio 'De Landen'. De Provincie is opdrachtgever. Het werk, dat in november gereed moet zijn, wordt uitgevoerd door Grond- en Zandexploitatiemaatschappij Rijnland. Komend voorjaar wordt de offi?e openstelling verwacht.

Wisselwerking

De uitvoering komt er in het kort op neer dat zand aan de Starrevaartpolder wordt onttrokken, c.q. afgegraven met een cutterzuiger, en in de Vlietland-plassen wordt gepompt, terwijl in tegengestelde richting door dikke ijzeren buizen over de Kniplaan het water op verschillende punten in de Starrevaartpolder stroomt. Daarmee kon men in verband met het broedseizoen pas in juli beginnen.

Later wordt de noodzakelijke instroom via gewone inlaten geregeld. Overigens voorzien van roosters om grote vissen tegen te houden (men heeft liever geen troebel water veroorzakende brasem in de nieuwe plas). Daarnaast moet de bodem van de nieuwe vogelplas ge?aliseerd worden, waarvoor het dempen van een groot aantal sloten noodzakelijk was en de dijk, die de nieuwe plas nu nog deels van de oude scheidt wordt momenteel weggegraven.

Het aardige van de op die manier ontstane grote plas is dat er met min of meer `natuurlijke' niveauverschillen gewerkt wordt. Zoals het in de natuur als je die zijn gang laat gaan, ook gebeurt.

Rietvelden

Vanaf de hoge oever - Oost- vlietweg, Kniplaan, fietspad - loopt de bodem zacht glooiend af. Men ziet vanaf de Kniplaan vlakbij door kreken doorsneden rietvelden, die dichter bij het water steeds natter worden. Vervolgens komt er een diepe geul, die de grens vormt tussen het wetland en een slikplaat, die nu nog onzichtbaar is achter een dijkje. Aan de overzijde gaat het droge rietland abrupt over in een rietoever, die echter niet overal evengoed is aangeslagen. Alleen in de westhoek, vlakbij de Oostvlietweg en de bosrand, is dat goed gelukt.

De bodem van de plas ligt 5,30 m onder NAP. De slikplaat lig 1,70 m hoger. Het wetland en de oevers liggen nog iets hoger. Het waterpeil op de plas zal afhankelijk van het jaargetijden tussen -3,30 m en -3,60 m fluctueren. Dat betekent dus dat het water van de plas zelf circa 2 meter diep is.

Veertien soorten

Men verwacht dat de plas op die manier een grote aantrekkingskracht zal uitoefenen op de veertien vogelsoorten die ooit in de Meeslouwerpolder broedden en een viertal eenprocentsoorten: kleine zwaan, smient, slobeend en watersnip. De wilgen in het eertijds zo aantrekkelijke wetland aan de overzijde van de Kniplaan hebben inmiddels de strijd moeten opgeven. Het zijn slechts dode staken die nog resten, maar een tiental aalscholvers voelt zich er nog best thuis. En ze komen graag vissen in de vogelplas. Of de broedvogels waarop wordt gemikt metterdaad naar het vervangende broedgebied willen trekken is een vraag die pas over een paar jaar goed te beantwoorden valt.

Het rietland en het aangrenzende bosgebied zullen zich wat dat betreft moeten bewijzen. Momenteel is de situatie zo dat van de `schaarse' broedvogels, waarvan in de Meeslouwerpolder circa 70 paren broedden, er in het oude deel van de vogelplas Starrevaart niet meer dan een twintigtal gesignaleerd is.

Observatiehut

Dat men er niettemin vertrouwen in heeft blijkt uit de bouw van een vogel-observatiehut met toegangspad, niet ver van het fietspad. Momenteel overigens nog veilig op slot. Moet trouwens nog `ingepakt worden' met stro en groen, maar binnenkort voor iedereen die interesse heeft opengesteld. "Net als bij de Oostvaardersplas", zegt Schilperoort, die best blij is met de kleine zwanen, die afkomstig uit de Zoeterwoudse Weipoort nog wel eens op visite willen komen. Daarnaast heeft hij afgelopen zomer een grote kolonie kokmeeuwen en visdiefjes op de plas waargenomen. De buizerd die in de bosrand broedt kon ze aardig laten schrikken. In de winter is de plas ook zeer in trek bij de smienten (een kleine eendesoort), die soms met duizenden tegelijk op het water neerstrijken.

Kortom, voor de vogelliefhebber is hier rond de nieuwe vogelplas heel wat te zien en te beleven. Er wordt al aan excursies gedacht...


Uit: "Voorburgse courant" dd. 28 september 1995