Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 2-8-2014
Foto van purperreiger.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

17 september - Dodaars 3, Grote Zilverreiger 5, Lepelaar 17, Knobbelzwaan 14, Grauwe Gans 400, Brandgans 22, Wintertaling 108, Pijlstaart 14, Havik 1, Visarend 1, Goudplevier 600, Wulp 1, Zwarte Ruiter 4, IJsvogel 1 (bij kijkhut), Groenling 2, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Buizerd 1, Meerkoet 230, IJsvogel 2, Grote Bonte Specht 1.
Leidschendammerhout: Grauwe Gans 250, Torenvalk 1.
15 september - Fuut 11, Aalscholver 74, Grote Zilverreiger 12, Blauwe Reiger 7, Lepelaar 16, Knobbelzwaan 16, Bergeend 6, Smient 130, Wintertaling 51, Pijlstaart 12, Goudplevier 900, Kievit 1400, Kemphaan 2, Regenwulp 1, Wulp 150, Zwarte Ruiter 5, IJsvogel 1, Kleine Karekiet 1, Putter 4, Rietgors 2, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Visarend 1 juveniel (13:50 en 16:10 uur), Waterral 1, IJsvogel 5, Staartmees 7.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Grauwe Gans 350, Canadese Gans 32, Brandgans 1, Wilde Eend 20, Kuifeend 6, Buizerd 1, Gele Kwikstaart 2, Witte Kwikstaart 2.
Overvliegend:
14 september - Grote Zilverreiger 6, Lepelaar 29, Havik 1, Sperwer 3, Buizerd 15, Visarend 1 (na 12:45 uur tweemaal over de Starrevaart), Torenvalk 2, Slechtvalk 1, Waterral 1, Goudplevier 840, Kemphaan 1, Zwarte Ruiter 6, Boerenzwaluw 40, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1, Staartmees 10.
Vlietland: Bosuil 1 ('s avonds).
Overvliegend: Ooievaar 12, Lepelaar 58 (17 + 37 + 4).
13 september - Kleine Zilverreiger 1, Grote Zilverreiger 14, Blauwe Reiger 10, Lepelaar 21, Canadese Gans 175, Kleine Canadese Gans 14, Brandgans 256, Nijlgans 134, Torenvalk 1, Kluut 1, Kemphaan 1, Watersnip 6, Wulp 430, Zwarte Ruiter 4, Boerenzwaluw 40, Rietgors 4.
Meeslouwerplas: Visarend 1 1kj.
Vlietland: IJsvogel 2, Zwartkop 1, Vuurgoudhaan 1, Boomkruiper 1.
Overvliegend: Bruine Kiekendief 1 juveniel, Sperwer 2, Slechtvalk 1 adult man ZW, Bontbekplevier 1, Bonte Strandloper 1, Gele Kwikstaart 1, Witte Kwikstaart 6.
11 september - Dodaars 4, Fuut 12, Aalscholver 84, Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 29, Knobbelzwaan 24, Grauwe Gans 650, Smient 58, Torenvalk 1, Goudplevier 600, Kievit 700.
Leidschendammerhout: Torenvalk 2, Paapje 3, Tapuit 3.
Overvliegend: Visarend 1 (ca. 14:15 uur, leek door te gaan naar zuid).
10 september - Dodaars 7, Fuut 14, Aalscholver 45, Kleine Zilverreiger 1, Grote Zilverreiger 5, Blauwe Reiger 7, Lepelaar 11, Knobbelzwaan 17, Kolgans 3, Grauwe Gans 480, Canadese Gans 120, Brandgans 22, Nijlgans 110 (3 geringd), Bergeend 2, Smient 60, Krakeend 461, Wintertaling 81, Wilde Eend 80, Pijlstaart 24, Zomertaling 3, Slobeend 342, Tafeleend 131, Kuifeend 226, Sperwer 2, Buizerd 10, Visarend 2 (rond 13:00 uur kort ter plekke bij Kniplaan), Torenvalk 1, Goudplevier 600, Kemphaan 1, Watersnip 3, Grutto 2, Wulp 640, Zwarte Ruiter 4, Grote Bonte Specht 1, Gaai 2, Groenling 7, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Fuut 15, Roerdomp 1, Nijlgans 2, Krakeend 20, Kuifeend 15, Buizerd 1, Meerkoet 650, IJsvogel 2, Grote Bonte Specht 1, Zwartkop 2, Staartmees 12, Boomkruiper 1.
Overvliegend: Grote Zilverreiger 2, Ooievaar 5, Zwarte Ibis 2 ZW, Lepelaar 6 ZW, Holenduif 2, Graspieper 3, Witte Kwikstaart 8 NW.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.