Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 19-3-2015
Foto van zeearend.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

2 juli - Fuut 13, Geoorde Fuut 1, Aalscholver 34, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 7 adult + 2 juveniel, Lepelaar 19, Knobbelzwaan 84, Grauwe Gans 550, Bergeend 10 + 26 pullen, Smient 2 man, Wintertaling 1 man, Torenvalk 1, Meerkoet 420, Scholekster 5, Kluut 7, Kleine Plevier 1, Kemphaan 1 man, Grutto 23, Wulp 45, Zwarte Ruiter 1, Oeverloper 1, Visdief 62.
Leidschendammerhout: Ooievaar 5 adult + 2 juveniel, Buizerd 1, Bosrietzanger 1.
28 juni - Aalscholver 15, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 8, Grauwe Gans 50, Brandgans 30, Bergeend 50, Scholekster 10, Kluut 5 (1 nest), Grutto 7, Tureluur 4, Kleine Mantelmeeuw 40, Visdief 40 nesten, Holenduif 3, Gierzwaluw 50, Oeverzwaluw 10, Boerenzwaluw 3, Huiszwaluw 25, Bosrietzanger 1.
25 juni - Fuut 13, Aalscholver 28, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 5, Knobbelzwaan 85, Grauwe Gans 230, Brandgans 38, Bergeend 27 + 23 pullen, Smient 1 man, Buizerd 1, Torenvalk 1, Scholekster 20, Kluut 7, Grutto 80, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 37, Visdief 70 + 5 pullen, Bosrietzanger 1, Grasmus 2.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1 adult 3 juveniel, Grauwe Gans 65, Buizerd 1, Grote Bonte Specht 1, Boerenzwaluw 20, Blauwborst 1, Bosrietzanger 2, Grasmus 1, Rietgors 4.
24 juni - Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 85, Smient 4, Kluut 2, Witgat 2, Gierzwaluw 10, Oeverzwaluw 20, Huiszwaluw 10, Sprinkhaanzanger 1, Kleine Karekiet 2, Boomkruiper 1.
Vlietland: IJsvogel 1.
20 juni - Aalscholver 12, Grote Zilverreiger 1, Lepelaar 9, Knobbelzwaan 60, Smient 1, Slobeend 15, Kluut 7, Grutto 60, Tureluur 3, Pontische Meeuw 1 2kj, Visdief 30, Gierzwaluw 50, Blauwborst 2.
Meeslouwerplas: Knobbelzwaan 12, IJsvogel 1.
Vlietland: Blauwborst 1, Grasmus 2, Appelvink 1.
19 juni - Fuut 13 + 1 pul, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1 adult 2 juveniel, Knobbelzwaan 79, Grauwe Gans 60, Nijlgans 3, Bergeend 32 + 28 pullen, Smient 2 man, Zomertaling 1, Bruine Kiekendief 1 man, Scholekster 4, Kluut 9, Kleine Plevier 1, Grutto 45, Wulp 3, Tureluur 2, Visdief 70 + 3 pullen, Holenduif 5 (foeragerend), Gierzwaluw 300, Oeverzwaluw 60, Boerenzwaluw 40, Huiszwaluw 250, Grasmus 2.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2 adult 2 juveniel, Buizerd 2, Bosrietzanger 2, Rietgors 4.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.