Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 19-3-2015
Foto van zeearend.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

11 april - Dodaars 1, Zwarte Ibis 4 (langs de A4), Knobbelzwaan 7, Smient 20, Krakeend 52, Wintertaling 34, Slobeend 249, Brilduiker 3, Sperwer 2, Torenvalk 2, Scholekster 75, Kluut 14, Grutto 15, IJslandse Grutto 40, Wulp 16, Tureluur 3, Visdief 2, Holenduif 1, Houtduif 4, Boerenzwaluw 6, Blauwborst 2, Rietzanger 2.
Vlietland: Dodaars 2, Grauwe Gans 120, Canadese Gans 2, Brandgans 3, Nijlgans 6, Krakeend 8, Krooneend 2 man 1 vrouw, Kuifeend 5, Sperwer 1, Buizerd 1, Waterral 1, Grote Bonte Specht 1, Boerenzwaluw 1, Witte Kwikstaart 2, Zwartkop 4, Fitis 12, Gaai 2.
Overvliegend: Aalscholver 13 NO, Lepelaar 2, Sperwer 3 NO, Tureluur 2 NO, Graspieper 16, Witte Kwikstaart 2, Kramsvogel 3 NO.
10 april - Dodaars 2, Fuut 4, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 10, Wintertaling 4, Zomertaling 1, Bruine Kiekendief 2, Kluut 6, Kleine Plevier 1, Watersnip 1, Tureluur 3, Kleine Mantelmeeuw 19, Holenduif 2, Blauwborst 1, Rietzanger 2, Kleine Karekiet 1, Fitis 1, Rietgors 8.
Meeslouwerplas: Geoorde Fuut 2.
Leidschendammerhout: Zwartkop 2.
9 april - Fuut 12, Aalscholver 13, Ooievaar 2, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 10, Bergeend 37, Smient 14, Wintertaling 38, Pijlstaart 2 man, Brilduiker 4 man 3 vrouw, Sperwer 1, Scholekster 160, Kluut 4, Watersnip 10, Grutto 280, IJslandse Grutto 10, Zwarte Ruiter 2, Tureluur 4, Kleine Mantelmeeuw 35, Grote Mantelmeeuw 1, Blauwborst 1, Rietgors 2.
Meeslouwerplas: Fuut 8, Sperwer 1 man, Tureluur 8, Tjiftjaf 3, Fitis 3.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2, Tureluur 1, Halsbandparkiet 1, Witte Kwikstaart 1, Blauwborst 2, Tjiftjaf 4, Fitis 2, Rietgors 3.
8 april - Fuut 10, Ooievaar 1, Pijlstaart 3 man 1 vrouw, Brilduiker 2 man 4 vrouw, Scholekster 190, Grutto 360, Wulp 25, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 1.
Leidschendammerhout: Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 1, Kluut 3, Tjiftjaf 3, Fitis 1.
6 april - Smient 167, Slobeend 462, Buizerd 2, Kluut 2, Tureluur 1, Blauwborst 1.
Vlietland: Grauwe Gans 10, Krooneend 4 man 3 vrouw, Havik 1 man, Buizerd 2, Scholekster 54, IJsvogel 1 man, Fitis 1.
Overvliegend: Lepelaar 1 NO, Bruine Kiekendief 1 O, Kleine Plevier 2, Boerenzwaluw 4, Graspieper 4 NO, Witte Kwikstaart 1 NO.
5 april - Dodaars 1, Grote Zilverreiger 1, Ooievaar 2 (op kunstnest), Zwarte Ibis 4, Bergeend 16, Krakeend 40, Wintertaling 32, Pijlstaart 8, Zomertaling 1 man, Slobeend 490, Brilduiker 10, Buizerd 3, Scholekster 360, Kluut 7, Bokje 1, Watersnip 20, Grutto 210, IJslandse Grutto 60, Graspieper 2, Witte Kwikstaart 1, Blauwborst 7, Kramsvogel 5, Rietgors 20.
Meeslouwerplas: Aalscholver 6, Knobbelzwaan 3, Grauwe Gans 20, Canadese Gans 6, Brandgans 5, Nijlgans 2, Bergeend 2, Carolina-eend 1 man, Havik 1, Waterral 3, Tureluur 15, Grote Bonte Specht 3, Boerenzwaluw 1, Blauwborst 2, Zanglijster 8, Fitis 5, Staartmees 1, Putter 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 2 (op kunstnest), Krakeend 18, Wintertaling 6, Zomertaling 1 man 1 vrouw, Kuifeend 6, Sperwer 1, Buizerd 3, Bokje 2, Watersnip 1, Tureluur 1, Grote Bonte Specht 1, Graspieper 4, Witte Kwikstaart 3, Blauwborst 1, Zwartkop 1, Boomkruiper 2, Rietgors 5.
Overvliegend: Blauwe Reiger 2, Wulp 2, Holenduif 1, Kramsvogel 10 NO, Koperwiek 2 NO.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.