Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 29-10-2013
Foto van zwarte ibis.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

22 april - Aalscholver 4, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 5, Canadese Gans 1, Bergeend 10, Krakeend 11, Wilde Eend 2, Kuifeend 20, Sperwer 1, Meerkoet 2, Regenwulp 3, Wulp 40, Zwarte Ruiter 1, Tureluur 2, Dwergmeeuw 30 (maximum tegelijk aanwezig tijdens doortrek), Stormmeeuw 30, Kleine Karekiet 1, Grasmus 1, Groenling 1.
Overvliegend: Ooievaar 3, Zwartkopmeeuw 2.
21 april - Grote Zilverreiger 1, Blauwe Reiger 2, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 10, Pijlstaart 2, Kluut 15, Kemphaan 7, Watersnip 4, Grutto 144, Regenwulp 46, Wulp 8, Zwarte Ruiter 4, Tureluur 6, Groenpootruiter 1, Dwergmeeuw 4, Stormmeeuw 25, Kleine Mantelmeeuw 410, Visdief 45, Boerenzwaluw 20, Rietzanger 1, Kleine Karekiet 1, Spreeuw 2, Rietgors 1.
20 april - Fuut 20, Aalscholver 4, Blauwe Reiger 3, Zwarte Ibis 4, Knobbelzwaan 4, Brandgans 2, Bergeend 25, Smient 40, Krakeend 60, Wintertaling 25, Pijlstaart 6, Slobeend 40, Tafeleend 10, Kuifeend 30, Brilduiker 1, Bruine Kiekendief 1, Scholekster 4, Kluut 15, Kievit 20, Kemphaan 1, Grutto 25, IJslandse Grutto 100, Zwarte Ruiter 4, Groenpootruiter 3, Zwartkopmeeuw 2, Dwergmeeuw 2, Kleine Mantelmeeuw 25, Grote Mantelmeeuw 2, Visdief 35, Zwarte Stern 3, Oeverzwaluw 1, Boerenzwaluw 2.
Vlietland: Zwartkop 3.
19 april - Fuut 10, Grote Zilverreiger 1, Blauwe Reiger 1, Lepelaar 1, Knobbelzwaan 4, Grauwe Gans 41, Brandgans 15, Bergeend 4, Smient 6, Wintertaling 6, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Buizerd 1, Torenvalk 1, Kluut 26, Kievit 4, Kemphaan 2, Watersnip 2, Grutto 70, IJslandse Grutto 120, Regenwulp 3, Zwarte Ruiter 4, Tureluur 3, Kleine Mantelmeeuw 50, Grote Mantelmeeuw 1, Visdief 30, Zwarte Stern 1, Boerenzwaluw 2, Blauwborst 1, Rietzanger 11, Zwartkop 4, Tjiftjaf 3, Gaai 1, Rietgors 12.
Overvliegend: Ooievaar 5, Lepelaar 2 NO, Bruine Kiekendief 1 vrouw NO, Sperwer 1, Torenvalk 1, Gierzwaluw 4 NO.
17 april - Fuut 15, Grote Zilverreiger 1, Zwarte Ibis 4, Lepelaar 1, Nijlgans 4, Bergeend 22, Smient 11, Wintertaling 8, Pijlstaart 1 man 1 vrouw, Brilduiker 1 man 1 vrouw, Bruine Kiekendief 1 man 1 vrouw, Scholekster 16, Kluut 22, Kemphaan 3, Grutto 220, Wulp 8, Tureluur 2, Groenpootruiter 1, Kleine Mantelmeeuw 93, Grote Mantelmeeuw 3 4kj 6 3kj, Visdief 21, Blauwborst 1, Rietzanger 2.
14 april - Fuut 14, Bergeend 31, Wintertaling 26, Pijlstaart 3 man 3 vrouw, Brilduiker 1 man 1 vrouw, Bruine Kiekendief 1 man, Scholekster 55, Kluut 33, Watersnip 4, Grutto 450, Wulp 6, Zwarte Ruiter 2, Tureluur 2, Kleine Mantelmeeuw 82, Grote Mantelmeeuw 1 3kj, Visdief 12, Boerenzwaluw 4, Huiszwaluw 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 3.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.