Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
LinksVWG Vlietland

Laatste nieuws: 2-8-2014
Foto van purperreiger.


De VWG Vlietland is actief op de Vogelplas Starrevaart, in Vlietland en Leidschendammerhout. De gebieden liggen in Zuid-Holland, gemeente Leidschendam (zie kaartje). Op deze website vindt u informatie over de gebieden en resultaten van het werk van de VWG Vlietland. Dit omvat onder meer een overzicht van recente waarnemingen, verslagen, een virtuele excursie, een vogelkalender (welke vogelsoort is wanneer aanwezig) en persberichten over het gebied. Op veel plekken op de site zijn foto's te vinden. Deze zijn allemaal van de gebieden zelf.


Recente toevoegingen

Zie het nieuwsoverzicht voor een compleet overzicht van de wijzigingen.

De recente grotere toevoegingen zijn:


Tenslotte

Commentaar, suggesties en aanvullingen op deze pagina's? Gaarne een mailtje naar de VWG Vlietland. Zie het gastboek voor de reacties tot nu toe. Ook waarnemingen zijn welkom.

Vogelnieuws

rood is schaars of zeldzaam
groen is vroege (eerste) of late waarneming
blauw is hoog aantal
blauw is overschrijding 1%-norm

29 augustus - Dodaars 4, Fuut 13, Aalscholver 55, Kleine Zilverreiger 1, Grote Zilverreiger 2, Zwarte Ibis 1 (eerste sinds 3 juni), Lepelaar 29, Knobbelzwaan 51, Bergeend 10, Smient 20, Wintertaling 16, Pijlstaart 4, Zomertaling 4, Slobeend 130, Tafeleend 53, Kemphaan 1, Regenwulp 1, Wulp 10, Zwarte Ruiter 5, Groenpootruiter 3, Oeverloper 5, Kleine Mantelmeeuw 10, Zilvermeeuw 15, Geelpootmeeuw 1 adult, Visdief 1, IJsvogel 1, Paapje 1, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Bruine Kiekendief 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 1, Grauwe Gans 140, Canadese Gans 14, Tapuit 1.
Vlietland: IJsvogel 1.
28 augustus - Fuut 13, Aalscholver 60, Grote Zilverreiger 3, Ooievaar 2, Lepelaar 17, Knobbelzwaan 56, Brandgans 42, Bergeend 6, Smient 7, Wintertaling 8, Pijlstaart 6, Zomertaling 5, Tafeleend 35, Sperwer 1, Buizerd 3, Scholekster 5, Kemphaan 2, Grutto 1, Wulp 204, Zwarte Ruiter 9, Tureluur 1, Oeverloper 7, Grauwe Franjepoot 1 juveniel, IJsvogel 2, Huiszwaluw 6, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Grauwe Gans 190, Tapuit 2.
Overvliegend: Havik 1.
27 augustus - Dodaars 2, Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 12, Knobbelzwaan 47, Brandgans 21, Pijlstaart 3, Zomertaling 5, Zwarte Ruiter 5, Witgat 1, Oeverloper 3, Grauwe Franjepoot 1 juveniel, Visdief 1, IJsvogel 1, Kleine Karekiet 2, Rietgors 1, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: Grauwe Vliegenvanger 1, Bonte Vliegenvanger 1.


Grauwe Franjepoot, 27-8-2014 (Foto © Casper Groenewegen)

25 augustus - Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 8, Knobbelzwaan 57, Kemphaan 1, Watersnip 1, Zwarte Ruiter 3, Witgat 3, Oeverloper 5, Reuzenstern 1 adult (rond 10:00 uur kort aanwezig), IJsvogel 2, Boerenzwaluw 15, Huiszwaluw 15, Rietzanger 3, Kleine Karekiet 3, Rietgors 1, Zwarte Zwaan 1.
Vlietland: IJsvogel 1.
23 augustus - Aalscholver 57, Grote Zilverreiger 2, Lepelaar 29, Knobbelzwaan 50, Grauwe Gans 450, Wintertaling 15, Zomertaling 3, Slobeend 55, Tafeleend 13, Zwarte Ruiter 3, Oeverloper 6, Gierzwaluw 1, Zwarte Zwaan 1.
Leidschendammerhout: Grauwe Gans 230, Canadese Gans 25, Paapje 1.
21 augustus - Fuut 14, Aalscholver 72, Grote Zilverreiger 2, Blauwe Reiger 6, Lepelaar 23, Knobbelzwaan 44, Grauwe Gans 600, Brandgans 60, Nijlgans 9, Bergeend 3, Wintertaling 9, Pijlstaart 1, Zomertaling 2, Tafeleend 12, Bruine Kiekendief 1 vrouw, Buizerd 1, Boomvalk 2 (jagend), Meerkoet 330, Scholekster 3, Kievit 60, Regenwulp 1, Wulp 7, Zwarte Ruiter 3, Tureluur 8, Witgat 1, Oeverloper 7, Kleine Mantelmeeuw 15, Visdief 10, Zwarte Stern 1, Gierzwaluw 1, Boerenzwaluw >125, Huiszwaluw >125, Tjiftjaf 2, Groenling 4, Zwarte Zwaan 1.
Meeslouwerplas: IJsvogel 1.
Leidschendammerhout: Ooievaar 3, Grauwe Gans 110, Canadese Gans 22, Groene Specht 1, Paapje 1, Putter 5.
Overvliegend: Buizerd 2.

Zie het logboek voor een compleet overzicht van bijzondere waarnemingen, een overzicht van afgelezen ringen en de info over het doorgeven van eigen telgegevens.